Sameksistens

Akvakultur og fiskeri krever tilstrekkelig areal av god kvalitet og er avhengig av rene og rike hav over tid for å oppnå god lønnsomhet. De siste årene har det blitt stadig flere aktører fra andre næringer som ønsker å benytte havområdene. Dette utfordrer samfunnet, og Fiskeridirektoratet bidrar med å legge til rette for sameksistens, slik at både nye og tradisjonelle næringer kan drive best mulig og med færrest mulig konflikter.