Marine verneområder knyttet til fiskeri og akvakultur

Hvordan bruker Fiskeridirektoratet arealbaserte tiltak som verktøy i fiskeri- og akvakulturforvaltningen?

Verneområder i sjø har de senere årene blitt et mer aktuelt tema. Innføring av beskyttede marine områder er brukt med hell for å beskytte norske korallrev. Andre arealbaserte tiltak er brukt for å nå en rekke andre målsetninger, hvor beskyttelse av sårbare marine økosystemer står sentralt.

Fiskeri

Det norske forvaltningsregimet har som mål å bidra til et langsiktig bærekraftig utbytte fra de levende marine ressursene, og samtidig beskytte det marine mangfoldet og økosystemene. Havressursloven (Lovdata.no) er det lovmessige fundamentet fiskeriforvaltningen har for å beskytte marine områder.

For å nå målet er det utviklet en rekke omfattende forvaltningstiltak de siste årene. Forvaltningsregimet og de innførte tiltakene skal virke dynamiske og utviklende.

Noen av de arealbaserte tiltakene kan opprinnelig være innført av andre grunner enn å beskytte biodiversitet. Arealbaserte forvaltningstiltak har inntil i dag blitt implementert i norsk fiskeriforvaltning av følgende grunner:

  • konflikter mellom redskapstyper og mellom fartøy
  • beskyttelse av gyteområder
  • beskyttelse av yngel – permanent og midlertidig stenging av fiskefelt
  • oppbygging av nedfiskede fiskebestander (for eksempel kysttorsk, uer og tobis)
  • forvaltningstiltak for stedegne bestander (for eksempel hummer og tareskog)
  • beskyttelse av sårbare bunnhabitater (som korallrev)

Områdene er i hvert enkelt tilfelle utformet i samsvar med spesifikke reguleringsbehov.

Kysttorsk

Siden starten av 2000-tallet har det gradvis blitt etablert omfattende reguleringstiltak for å bygge opp igjen bestanden av kysttorsk. Kysttorsk og nordøstatlantisk torsk blander seg på fiskefeltene i fjordene og på kysten. Dette gir utfordring i forvaltningen av torsk.

Et kjerneelement i forvaltningsplanen er å flytte fiskeflåten som fisker torsk lenger ut fra kysten; jo større fartøy, jo lenger ut fra kysten. Detaljerte bestemmelser utelukker spesielle fartøyer og redskapstyper fra å fiske innenfor etablerte fjordlinjer eller grunnlinjen.

Kart over «Fjordlinjer – Kysttorskregulering»

Hummerfredningsområder

Hummeren er fredet store deler av året og det er etablert mange frednings- og bevaringsområder. I disse områdene er det forbudt å fiske med annet enn krokredskap. Det betyr at også andre arter er beskyttet.

Fredingstider og -områder for hummer

Tang og tare

Høsting av tang og tare er nedfelt i detaljerte høstingsplaner for de ulike fylkene på kysten. Soner med forbud mot høsting for å beskytte sjøfugl er tatt med i planene. Det er også etablert referanseområder hvor tarehøsting ikke er tillatt.

Tarehøsting

Stenging og åpning av fiskefelt

Åpning og stenging av fiskefelt for å beskytte yngel og arter mot å bli tatt som bifangst, er et svært viktig element i norsk fiskeriforvaltning.

Om lag 60 stenginger, endringer og åpninger av fiskefelt blir gjort hvert år som et suksessrikt tiltak for å beskytte yngel eller uønsket bifangst.

Gjeldende regler for stengte fiskefelt

Sårbare beskyttede marine økosystemer

I september 2011 ble 800 000 km2 dyphav vernet gjennom en ny regulering. Dette gjør Norge til et foregangsland når det gjelder å verne havet mot bunnfiskerier. Til sammenligning utgjør landarealene for fastlands-Norge 324 000 km2. I 2019 ble forskriften oppdatert ved at stort sett grunne områder rundt Svalbard ble stengt for fiske. Til sammen er nå ca. 1.000.000 km2 norsk havbunn stengt.

Laks

Stortinget vedtok i 2003 og 2007 å etablere 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Hensikten med vedtakene er å gi de viktigste laksebestandene i Norge spesiell beskyttelse mot mulig negativ påvirkning fra blant annet oppdrett i nærliggende fjorder og kystområder og fra annen aktivitet.

I en rekke av de 29 laksefjordene er fisket etter anadrome fiskeslag forbudt og akvakulturanlegg som ble liggende innenfor grensene til laksefjordene måtte flytte til nye områder utenfor grensene. Regelverket er knyttet til akvakulturloven.

Kart over nasjonale laksefjorder i vår kartløsning

Torsk

Det er ikke tillatt å etablere torskeoppdrett i gyteområder for vill torsk. Forbudet er en del av akvakulturregelverket.