Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

- Håndtering av naturrisiko er sentralt i Fiskeridirektoratets arbeid

– Norske sjømatnæringer har alltid vært eksponert for naturrisiko, og håndtering av denne risikoen har alltid vært sentralt i Fiskeridirektoratets arbeid.

Det sier direktør for forvaltningsvisjonen i Fiskeridirektoratet, Jon-Erik Henriksen, i forbindelse med at direktoratet nylig leverte et omfattende innspill til naturrisikoutvalgets arbeid.

Naturrisikoutvalget skal levere sin utredning (NOU) i løpet av året. Der skal de beskrive begrepet naturrisiko og vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold. Utvalget skal også se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Menneskeskapt påvirkning

– Norsk fiskerinæring og etter hvert også norsk oppdrettsnæring har som naturbaserte næringer alltid vært eksponert for naturrisiko. De samme næringene har sammen med annen menneskelig aktivitet etter hvert også selv bidratt til dette, sier Henriksen.

– Menneskeskapt påvirkning har i moderne tid utgjort en økende del av sjømatnæringenes risikobilde, først med overfiske, så med utslipp, habitatforringelse og klimaeffekter. Derfor står håndtering av naturrisiko sentralt i Fiskeridirektoratets arbeid, utdyper Henriksen.

Fiske er høsting av naturlig produksjon med både forutsigbar og uforutsigbar variasjon, altså former for naturrisiko. Akvakultur er styrt biologisk produksjon, som primært hadde sin begrunnelse i å redusere uforutsigbar variasjon, og etter hvert også sesongmessig variasjon som i stor grad er forutsigbar. I tillegg kommer de menneskeskapte endringene på klima og som tapt natur.  

Forvaltningen må tilpasse seg natur- og klimaendringer

Som for all matproduksjon innebærer også sjømat miljømessige fotavtrykk, og forvaltningen må hele tiden sikre at disse holdes innenfor akseptable og bærekraftige rammer.

– Selv om Fiskeridirektoratet håndterer risiko på mange ulike måter innen egne ansvarsområder, så vil økningen og alvorlighetsgraden i tapet av naturmangfold og menneskeskapte klimaeffekter endre både farebildet og hvilke tiltak som er nødvendige, sier Henriksen.

– I mange sammenhenger er det ikke mulig å håndtere natur- og klimarisiko hver for seg, og vi må bli flinkere til å innlemme disse endringene i vår løpende virksomhet, understreker Henriksen. 

Samfunnsoppdraget sammenfaller med bærekraftsmål

Fiskeridirektoratet har ut fra denne erkjennelsen igangsatt en gjennomgang av hvordan FNs bærekraftsmål følges opp i forvaltningen av sjømatnæringene. Direktoratets samfunnsoppdrag sammenfaller i vesentlig grad med bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene, bærekraftsmål 14 Livet i havet og bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene.

Les meir på Naturrisikoutvalgets hjemmesider

Oppdatert: 31.03.2023