Havbruks- og fiskerihensyn i utredning av områder for havvind

Fiskeridirektoratet skal ivatera fiskeri- og havbruksinteresser i pågående arbeid med å identifisere nye områder for havvind.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått i oppdrag å identifisere nye områder for havvind. For å løse dette oppdraget fra Olje- og energidepartementet er det etablert en direktoratsgruppe, hvor Fiskeridirektoratet er medlem. NVE leder arbeidet i direktoratsgruppen som skal levere tilrådning til områder for havvind i april 2023. Fiskeridirektoratet har utarbeidet kart som viser fiskeri- og havbruksinteresser. Kartet skal gi grunnlaget for våre innspill til arbeidet med å finne nye arealer for havvind.

– For Fiskeridirektoratet er det viktig at data blir tilrettelagt og tilgjengeliggjort for offentligheten slik at andre myndigheter, organisasjoner eller næringsaktører kan gjøre egne utredninger og avveininger mellom de ulike interessene, sier Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Kartet viser eksisterende akvakulturlokaliteter, foreslåtte områder for havbruk til havs og fiskeriaktivitet basert på sporingsdata og fangstrapportering. Områder med fiskeriaktivitet er delt i fire grupper og inndelt etter trafikklysprinsippet. Områder uten farge har liten eller ingen aktivitet.

Det fullstendige kartet med alle kartlag finner du i høyremenyen.

Hva er «viktige fiskeområder»? 

Både statsråden, Fiskeridirektoratet og fiskere er opptatt av at havvind ikke skal etableres i de viktigste fiskeområdene. Men hvor går egentlig grensen mellom viktige og mindre viktige fiskeområder? Her vil svaret variere ut ifra hvem som blir spurt.

– Fiskeridirektoratet anser et område avsatt til havvind som utilgjengelige for fiskeriaktivitet. Vi har nå utarbeidet kart som viser fiskeriaktiviteten kategorisert fra viktige til «ubrukte» områder. Vi mener at kartlagene er en objektiv måte å gradere fiskeriaktiviteten på. Kartlagene er offentlig tilgjengelig og kan brukes av alle som skulle ønske det. Vi håper at de nye kartlagene vil lede havvindaktiviteten bort fra de viktigste fiskeområdene, sier Bakke-Jensen.

Oppdatert: 22.09.2022