Rapportering av tapt redskap for yrkesfiskere

Rapportering av tapte fiskeredskap er svært viktig og danner grunnlaget for Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt. Ordningen gir også fiskeren muligheten til å få redskapet tilbake dersom det hentes opp.

En fisker som mister redskap plikter å sokne etter den, jf. utøvelsesforskriften § 78 . Dette gjelder også deler av redskap, som for eksempel trålvaier. Dersom det ikke er mulig å få tatt opp redskap, skal det umiddelbart rapporteres til Kystvakten med informasjon om type og mengde redskap, samt lokasjon hvor redskapet sist var sett.

For fartøy med elektronisk fangstdagbok kan det også rapporterast om tapt reiskap gjennom dagboka.