Flere arter på samme lokalitet

For å drive akvakultur med flere arter på samme lokalitet, må du ha tillatelse for hver art.

Du bør tidlig sette opp en plan for hvilke arter du ønsker å drive med. Du må også få utført de undersøkelsene som regelverket krever for å klarere lokalitet for disse artene.

Skjema for å søke om tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg

Det er fylkeskommunen som tildeler lokalitetstillatelser. Du må også søke Fiskeridirektoratet sentralt om dispensasjon fra forbudet mot å holde flere arter på samme lokalitet. Det er imidlertid tillatt å ha rensefisk sammen med laks eller regnbueørret uten at det kreves slik dispensasjon.

Dersom du skal søke om dispensasjon, bør du søke om dette før du sender lokalitetssøknaden til fylkeskommunen. Dersom det blir gitt dispensasjon, legger du denne ved lokalitetssøknaden. Du kan også søke om å oppdrette flere arter på en lokalitet som allerede er klarert, men også her må du først få dispensasjon fra direktoratet før fylkeskommunen kan treffe vedtak.

Dersom drift med flere arter krever spesielle installasjoner i eller endringer av flytende akvakulturanlegg for fisk, så gjelder kravene i NYTEK-forskriften (lovdata.no) . Vær også oppmerksom på at det kan oppstå spesielle problemstillinger knyttet til driftsplan og brakklegging.