Andre arter

Akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret er regulert i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, og omfatter andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret samt akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.

Flekksteinbit-yngel. Foto © Per Eide, Sjømatrådet

Tillatelser til denne type akvakultur gis av fylkeskommunen med midre annet fremgår av bestemmelsene.

For matfisk og stamfisk i sjø med merdteknologi avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn, jf. forskriftens § 12 annet ledd.

Avgrensningen av tillatelser for akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfelle. Avgrensing av tillatelse til blåskjell skal fastsettes i dekar, jf. forskriftens § 13 annet ledd.