Andre arter

Akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret er regulert i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, og omfatter andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret samt akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.

Tillatelser til denne type akvakultur gis av fylkeskommunen med mindre annet fremgår av bestemmelsene.

For matfisk og stamfisk i sjø med merdteknologi avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn, jf. forskriftens § 12 annet ledd.

Avgrensningen av tillatelser for akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfelle. Avgrensing av tillatelse til blåskjell skal fastsettes i dekar, jf. forskriftens § 13 annet ledd.