Andre arter

Akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret er regulert i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter, og omfatter fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.

Tillatelser til denne typen akvakultur gis av fylkeskommunen med mindre annet fremgår av bestemmelsene.

Matfisk og stamfisk i sjø med merdteknologi avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn, jf. forskriftens § 12 annet ledd.

Avgrensningen av tillatelser for akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfelle. Avgrensing av tillatelse til blåskjell skal fastsettes i dekar, jf. forskriftens § 13 annet ledd.

Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (lovdata.no)

Arter som ikke omfattes av tildelingsforskriftene, kan tildeles av Nærings- og fiskeridepartementet etter akvakulturloven. Tildeling av tillatelser til sekkdyr er delegert til Fiskeridirektoratet. 

Delegasjonsbrev