Andre arter

Akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret er regulert i Andre arter-forskriften.

Tillatelser til denne typen akvakultur gis av fylkeskommunen med mindre annet fremgår av bestemmelsene.

Matfisk i sjø avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn, jf. forskriftens § 12 annet ledd.

Avgrensningen av tillatelser for akvakultur av bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og sekkdyr fastsettes i det enkelte tilfelle. Avgrensing av tillatelse til blåskjell og vannlevende planter skal fastsettes i dekar, jf. forskriftens § 13 annet ledd.

Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageorgan.

Torsk

Det følger av forskriften § 7 første ledd bokstav a at: «Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom […] det er miljømessig forsvarlig. Lokaliteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk, slik disse til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy.» 

I Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil opereres det med en rekke temalag, blant annet «Gyteområder» og «Gytefelt torsk MB». 

Nærings og fiskeridepartementet har slått fast at kartfestede gyteområder for torsk som fremgår av Fiskeridirektoratets kartløsning, er omfattet av forbudet i § 7 første ledd a, uavhengig av om områdene i Fiskeridirektoratets kartløsning er betegnet som "gytefelt" eller "gyteområder". 

Flere arter på samme lokalitet

Fiskeridirektoratet har tidligere praktisert et forbud mot akvakultur av flere arter på samme lokalitet. Regjeringen har nå besluttet at klarering kan gis for dette. Hovedregelen er likevel er at det tildeles en art (livsstadium/lokalitet) per tillatelse.

Dersom drift med flere arter krever spesielle installasjoner i eller endringer av flytende akvakulturanlegg for fisk, så gjelder kravene i NYTEK-forskriften (lovdata.no). Vær også oppmerksom på at det kan oppstå spesielle problemstillinger knyttet til driftsplan og brakklegging. 

Tare- og algedyrking

Fiskeridirektoratet registrerer en økende interesse for tare- og algedyrking, og miljøforholdene langs norskekysten er godt egnet for denne typen akvakultur. Tare har et bredt potensielt anvendelsesområde, og brukes blant annet til utvinning av alginat. 

Produksjon og dyrking av vannlevende planter må ikke forveksles med høsting av tare

Depositum

Det fremgår av forskriften § 10a (lovdata.no) at søknad om tillatelse til akvakultur av blåskjell, sekkdyr og vannlevende planter skal inneholde dokumentasjon som viser at søker har innbetalt et depositum på kr. 3000 per omsøkt dekar (eventuelt forsikring eller annen likeverdig sikkerhet som gir tilsvarende dekning). Det fremgår av forskriften § 21 (lovdata.no) at Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften.