Registrering til auksjonen

Oppdatering 28.09.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at registrering til auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 2022 skal gjenåpnes.

Ny frist for registrering til auksjonen er 6. oktober klokken 23.59.

Banken eller finansieringsinstitusjonen skal sende original bankgaranti med rekommandert brev til Fiskeridirektoratets postadresse. Den originale bankgarantien kan også leveres ved oppmøte, enten personlig eller ved sendemann, til Fiskeridirektoratets besøksadresse:

Fiskeridirektoratet
Strandgaten 229
5004 Bergen

Fiskeridirektoratet må ha original bankgaranti i hende senest 11. oktober klokken 15.00. Originale bankgarantier som ikke er Fiskeridirektoratet i hende innen dette tidspunktet vil bli avvist.

Bankgarantien må være på NOK 2 millioner, og minimum være gyldig til 27. desember 2022.

Vilkårene for registrering til auksjonen for øvrig er de samme som tidligere.

Oppdatering 16.09.2022

Nærings- og Fiskeridepartementet har bestemt at auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret skal utsettes. Ny dato for auksjonen er 12. oktober. Ny dato for prøveauksjonen er 10. oktober.

Registreringene og bankgarantiene for påmeldte selskap gjelder fremdeles. Allerede påmeldte selskap trenger derfor ikke å foreta seg noe i forbindelse med at auksjonsdatoen blir flyttet.

Registrering

Registrering til auksjonen skjer elektronisk på Fiskeridirektoratets nettside. Det er ikke mulig å registrere seg på annen måte. Frist for registrering er 30. august 2022 klokken 23:59.

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.

Bankgaranti

For å kunne delta i auksjonen skal budgiveren stille en bankgaranti på NOK 2 millioner. Bankgarantien skal inneholde informasjonen som fremkommer av fastsatt bankgarantiskjema og være underskrevet av banken eller finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med tre måneder etter auksjonsdato, det vil si 27. desember 2022.

Budgiver skal laste opp en elektronisk kopi av bankgarantien i Fiskeridirektoratets registreringsløsning innen 30. august 2022 klokken 23:59.

Banken eller finansieringsinstitusjonen skal innen samme frist sende originalen med rekommandert brev til:

Fiskeridirektoratet 
Pb. 185 Sentrum
5804 Bergen

Sendingen skal merkes med "Auksjon 2022".

Aksept av auksjonsregelverket

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt detaljerte regler for auksjonen. Den registrerte budgiveren skal senest tre uker før auksjonen starter fylle ut skjema for aksept av det detaljerte auksjonsregelverket og laste dette opp i det elektroniske registreringsskjemaet. Utfylt skjema kan også sendes til .

Manglende innsending av akseptskjema innen fristen medfører at den registrerte budgiveren vil bli avvist og at budgiveren ikke kan delta i auksjonen.

Minste akseptable kapasitet i et produksjonsområde

Budgiver kan spesifisere et minstenivå for produksjonskapasitet i hvert produksjonsområde, med den begrensning at minstenivået ikke kan overstige 200 tonn.

Den øvre verdien oppgis i forkant av auksjonen. Ved innlevering av skjema for aksept av regelverk ber Fiskeridirektoratet om at det også sendes inn skjema for minste akseptable kapasitet. Utfylt skjema kan sendes til .