Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Vannforvaltning

Rammene for vannforvaltning i Norge er gitt i vannforskriften. Den setter miljømål for alt vann i Norge og beskriver hvordan vannforvaltningen skal organiseres og foregå. Fiskeridirektoratets rolle og ansvar i gjennomføringen av vannforskriften er i hovedsak knyttet til akvakultur og kongekrabbe.

 

Vanndirektivet

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) (vannportalen.no) gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa. Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.

Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. Vanndirektivet trådte i kraft i EU 22. desember 2000.

Vannforskriften

Vannforskriften (lovdata.no) ble vedtatt i 2006, og er norsk gjennomføring av vanndirektivet. Rammene for vannforvaltning i Norge er gitt i vannforskriften som setter miljømål for alt vann i Norge, og beskriver hvordan vannforvaltningen skal organiseres og foregå. Sektormyndighetenes roller og ansvar er angitt i vannforskriften.

Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding og oppdatering av helhetlige og kunnskapsbaserte regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer. De regionale vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram oppdateres hvert sjette år.

Sektormyndighetene og kommunene har en sentral rolle i å bidra til kunnskapsgrunnlaget om påvirkninger, vurdere miljømåloppnåelse, samt foreslå og følge opp miljøtiltak innenfor sitt ansvarsområde. Hjemlene for tiltak som må gjennomføres for å oppfylle miljømålene er fastsatt i de relevante sektorenes gjeldende regelverk.

Fiskeridirektoratets roller og ansvar

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og akvakulturforvaltning i Norge, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeridirektoratets strategi og satsinger

Fiskeridirektoratets myndighets- og forvaltningsoppgaver av betydning for vannforvaltningen er i all hovedsak knyttet til:

Fiskeridirektoratets vedtak og tiltak fastsettes med hjemmel i hhv. akvakulturloven og havressurslova.