Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Virksomhetsstrategi

Strategien skal styrke evnen vår til å løse samfunnsoppdraget, og gi felles retning for arbeidet vårt, nå og i framtiden.

Strategien gjelder fra 2024, og har en flerårig tidshorisont.

Visjon og verdier

Fiskeridirektoratets visjon er «Livet i havet – vårt felles ansvar». Våre verdier er Kompetent, Tillitvekkende og Tydelig. 

Satsingsområder

Våre fem satsingsområder er bærekraft, digitalisering, kompetanse, brukervennlig og organisasjonsutvikling. 

Bærekraft

Vi skal bevare artsmangfold, redusere marin forsøpling, bidra til bærekraftig sjømatnæring og redusere fotavtrykket.

#Bærekraft

 • Vi skal innhente kunnskap, gi råd og implementere en bærekraftig forvaltning av artsmangfoldet i havet
 • Vi skal utvikle digitale verktøy for bedre beslutningsgrunnlag om artsmangfold
 • Vi skal aktivt ta del i bærekraftsertifiseringen
 • Vi skal fortsette våre opprydningstokt, og kommunisere offentlig hva som ryddes og hvor
 • Vi skal styrke samarbeidet med næringen og lag/organisasjoner om marin forsøpling
 • Vi skal gjennomføre offentlige holdningskampanjer mot marin forsøpling
 • Vi skal bidra til å synliggjøre klimaavtrykket i næringene og bidra til et klimanøytralt regelverk
 • Vi skal utvikle gode verktøy for kontroll, tilsyn og veiledning, for å sikre etterlevelsen av regelverket
 • Vi skal samarbeide med næringene om bærekraftig sameksistens
 • Vi skal redusere klimaavtrykket fra direktoratet og sikre bærekraftig drift
 • Vi skal gjøre et kompetanseløft i direktoratet for bærekraftforståelsen
 • Vi skal synliggjøre effektene av forvaltningen i et bærekraftperspektiv

Digitalisering

Vi skal bruke ny teknologi, ha en sterk sikkerhetskultur, gi gode brukeropplevelser og dele data.

#Digitalisering

 • Vi skal være modige og nysgjerrige og ta i bruk ny teknologi og kunstig intelligens
 • Vi skal hente ut gevinster og effektivisere forvaltningen gjennom digitalisering
 • Vi skal velge bærekraftig teknologi og minske miljøavtrykket
 • Vi skal ivareta konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet for våre brukere
 • Vi skal sikre at vi vet hvilke data vi kan dele, og hvem som får tilgang til hva
 • Vi skal videreutvikle dagens rutiner og opplæring av ansatte i sikkerhet
 • Vi skal fremme digitalt medborgerskap og alle våre tjenester skal være sammenhengende
 • Vi skal utvikle tjenester gjennom effektiv selvbetjening og automatisering
 • Vi skal lage digitale løsninger som er enkle å bruke og lett tilgjengelig
 • Vi skal ha effektiv informasjonsdeling mellom samarbeidende tredjeparter
 • Vi skal sikre at informasjonen vi samler inn fremmer kunnskap hos de vi deler data med
 • Vi skal være til stede i offentligheten med fakta

Kompetanse

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass, ta kunnskapsbaserte beslutninger, ha kompetente fagmiljø, samarbeide og dele kunnskap.

#Kompetanse

 • Vi skal tiltrekke oss kompetente og kunnskapsrike medarbeidere
 • Vi skal ha målrettet rekruttering og kompetanseheving
 • Vi skal identifisere fremtidige kompetansebehov
 • Vi skal være en kunnskapsleverandør med høy troverdighet
 • Vi skal være oppdatert på ny kunnskap og samfunnsutviklingen
 • Vi skal ha effektiv behandling og læring av klagesaker
 • Vi skal beholde og videreutvikle eksisterende kompetanse
 • Vi skal være gode på å hente inn kunnskap og kompetanse
 • Vi skal ha høy digital kompetanse
 • Vi skal samarbeide på tvers i direktoratet og dele kunnskap og erfaring
 • Vi skal etablere gode samarbeidsarenaer med eksterne aktører
 • Vi skal være nysgjerrige og søke ny kunnskap

Brukervennlig

Vi skal være åpen, relevant, utvikle effektive tjenester og forenkle.

#Brukervennlig

 • Vi skal forstå og involvere brukerne
 • Vi skal ta inn brukerperspektivet i utvikling av digitale løsninger
 • Vårt budskap skal være tydelig og enhetlig
 • Vi skal dele alle data vi kan dele
 • Vi skal formidle kunnskap
 • Vi skal fulltekstpublisere alle dokumenter vi kan dele
 • Vi skal utvikle gode selvbetjeningsløsninger
 • Vi skal etablere og kommunisere mål for saksbehandlingstid
 • Vi skal jobbe videre med å sikre likebehandling
 • Vi skal ha en helhetlig strategi for alle kanalene vi informerer i
 •  Vi skal bruke klart språk
 • Vi skal gjøre det enkelt for brukerne å finne relevant informasjon

Organisasjonsutvikling

Vi skal bygge felles organisasjonskultur, og jobbe systematisk med god internkommunikasjon.

#Organisasjonsutvikling

 • Vi skal jobbe for kontinuerlig forbedring gjennom systematisk evaluering og konstruktive tilbakemeldinger
 • Vi skal videreutvikle våre etiske retningslinjer og sikre at vi dokumenterer det vi gjør
 • Vi skal utvikle en positiv kultur for å melde avvik og forbedre oss
 • Vi skal jobbe for god informasjonsflyt og internt samarbeid på alle nivå i direktoratet
 • Vi skal ha ledere som legger til rette for god medarbeiderutvikling, og er trygge på fjernledelse
 • Vi skal systematisk måle effekten av, evaluere og forbedre internkommunikasjonen vår

Om Fiskeridirekoratet

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og akvakulturforvaltning i Norge. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. 

Vårt samfunnsoppdrag er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet, gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Les mer om vårt samfunnsoppdrag 

Oppdatert: 15.01.2024