Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Samfunnsoppdrag

Fiskeridirektoratet skal fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvalting av marine ressursar og marint miljø.

Vi er myndigheitenes rådgjevande og utøvende organ innan fiskeri- og havbruksforvalting i Noreg. Direktoratet er underlagd Nærings- og fiskeridepartementet.

Samfunnsoppdrag

Fiskeridirektoratet skal fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvalting av marine ressursar og marint miljø.

#Samfunnsoppdrag

Fiskeridirektoratet sin myndighet og ansvar er fastsett i hovedinstruks frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Hovedinstruks for Fiskeridirektoratet

Slik løyser vi samfunnsoppdraget

Fiskeridirektoratet gir råd til departementet om korleis fiskeri- og akvakulturnæringa bør forvaltast, og kontrollerer at lover og reglar blir følgde.

Sjølv om forvaltinga kan instruerast av politisk leiing, er forvaltinga fagleg uavhengig, byggjer sine råd på kunnskap vunne gjennom erfaring eller forsking og gir råd til politisk leiing basert på beste faglege skjønn. Forvaltinga legg fram ulike alternativ, grunngjev desse og illustrerer konsekvensane av dei ulike alternativa.

Les meir om 

Oppdatert: 16.01.2024