Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Veileder for fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd

Veileder for fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd gjelder for den som har fått innvilget dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften.

Om veileder for fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd

Tema: Dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften

Gjelder fra: 25. mars 2020

Fagmyndighet: Fiskeridirektoratet

Gjelder for: Næringen

ForskriftLandingsforskriften

1 Innledning

Veiledningen gjelder for den som har fått innvilget dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften § 5 første ledd, jf. § 5 femte ledd:

«Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk»

Dispensasjonene gjelder for landing av levende fisk til merd. 

Den 1. mars 2020 ble det foretatt endringer i landingsforskriften § 5 om veieplikten. Det er nå et krav om at også fisk for levendelagring i sjø skal veies på art fortløpende ved landing. Tidligere kunne vekten fastsettes som antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten til et representativt utvalgt. Denne bestemmelsen er nå tatt ut av forskriften. Begrunnelsen er behovet for korrekte registreringer av ressursuttaket ved landing. Det står i landingsforskriften § 11 at mottaker og den som lander skal oppgi vektavlesning og nøyaktig kvantum i kilogram på landings- og sluttseddelen. For landing av levende fisk innebærer det at de tradisjonelle veiesystemer som ikke er tilpasset håndtering av levende fisk, må erstattes av mer egnede vekter.

Ettersom egnede målemetoder for veiing av levende fisk slik landingsforskriften nå krever ikke er tilgjengelig på markedet, blir det på bakgrunn av søknad åpnet for midlertidige dispensasjoner fra landingsforskriften § 5 først ledd for denne sesongen.

Ved neste års sesong og nye søknader om dispensasjon fra veieplikten i forbindelse med levendelagring i sjø, vil det bli stilt vilkår om at det kan presenteres en plan om fremdrift og anskaffelse av egnet målesystem for veiing av levende fisk ved landing. Næringen må selv ta ansvaret for å utvikle egnet målesystem for veiing av levende fisk.

2 Regelverk og metoder for fastsetting av kvantum ved landing til merd

Det står i landingforskriften § 5 første ledd at all fisk skal veies på art fortløpende ved landing. Fra og med 1. mars 2020 gjelder dette som nevnt også ved landing av levende fisk til merd. Dersom det ikke er mulig å veie all fisk ved landing til merd på en egnet vekt i henhold til landingsforskriften § 6 første ledd, må det søkes om dispensasjon fra veieplikten.

Ved innvilget dispensasjon skal kvantumet fisk som settes i merd ikke beregnes og fastsettes ut fra vekten til den delen av fangsten som er levert direkte til mottaksanlegget. Den fisken som går direkte til mottaket, eller som senere blir røktet ut vil ikke være representativ for det kvantum fisk som overføres til merd.

All fisk veies rund. Det tillates ikke vektberegning av rund fisk ved bruk av omregningsfaktorer.

Dersom kvantumet fisk som landes til merd skal fastsettes på levende fisk, må metoden som brukes innebære at veiingen går fort og at den er skånsom for fisken. Dette av hensyn til dyrevelferd.

2.1 Tre metoder for fastsetting av kvantum ved landing av fangst til merd:

Ved innvilget dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften § 5, kan følgende tre metoder anvendes for å fastsette kvantumet landet levende fisk til merd:

1. Veing av hele levendefangsten som landes til merd

 • Fisken veies bulkvis (f.eks. i kar eller tønner med kjent mengde sjøvann) på en pallevekt eller annen egnet vekt, telles og overføres etterpå til merden. Det forutsettes at fisken veies på en slik måte at en unngår tap av vann.
 • Dette kan f.eks gi 50 vekt- og antallsregistreringer, og summen av disse vil gi totalt kvantum og antall fisk som er overført til merd.
 • Samtidig vil en kunne beregne 50 gjennomsnittsvekter av fisk i løpet av overføringen til merd, og gjennomsnittsvekten av all fisk som er overført.
 • Metoden for veiing loggføres med antall veiinger, vektregistreringer, antall fisk i hver veiing og antall fisk i hele fangsten. Loggen skal til enhver tid være tilgjengelig for kontroll.

2. Snittveiing på levende fisk for å estimere totalt kvantum levende fisk til merd

 • Det tas representative bulkprøver (minst 6 prøver) jevnligt i løpet av en overføring av fisk til merd.
 • Bulkprøvene veies i kar eller tønner med kjent mengde sjøvann, fisk telles og overføres til merd.
 • Antall fisk som veies må overstige 200 individer totalt sett.
 • All fisk som overføres til merd må telles. Kvantum fisk som er overført blir da lik antall fisk overført multiplisert med gjennomsnittsvekten i prøvene. Samtidig vil en få gjennomsnittsvekter av fisk underveis fra bulkveiingene.
 • Metoden for veiing loggføres med antall veiinger, vektregistreringer, antall fisk i hver prøve og antall fisk i hele fangsten. Loggen skal til enhver tid være tilgjengelig for kontroll.

3. Snittveiing av død fisk for å bestemme totalt kvantum levende fisk til merd

 • Det tas ut representative prøver av fisk jevnligt i løpet av  en overføring av fisk til merd. Fisken avlives med slag i hodet.
 • Fisken veies enkeltvis, vektene registreres og summeres. Det beregnes gjennomsnittsvekt av den veide fisken, og det beregnes totalvekt av hele fangsten ved å multiplisere gjennomsnittsvekten med totalt antall fisk som overføres. 
 • Det totale antall fisk som skal tas ut til prøve skal minimum tilsvare kvadratroten av det totale antall fisk i fangsten.
 • Dersom fangsten består av mindre enn 900 individ må det tas ut minimum 30 fisk til snittveiing.
 • Ved fangst på eller over 10.000 individ er uttak av 100 fisk nok for å beregne snittvekt.
 • Metoden for veiing loggføres med antall prøver, antall fisk i hver prøve, vekten på hver fisk i prøven og antall fisk i hele fangsten. Loggen skal til enhver tid være tilgjengelig for kontroll.

Veilederen gjelder fra 25. mars 2020.