Veileder for levendelagring av torsk i inntil 20 uker

Veilederen gjelder for den som har fått innvilget dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker og er utarbeidet av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet på bakgrunn av erfaringer fra dispensasjonsordningen fra 2019 og frem til idag. Denne veilederen beskriver både hvordan det forventes at aktørene forholder seg til regelverk og til dispensasjonsvilkårene i ordningen.

Veilederen er utarbeidet for de som har fått innvilget dispensasjon fra  forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 andre ledd bokstav f, til å levendelagre torsk i inntil 20 uker.

Formålet med dispensasjonsordningen for levendelagring av torsk i inntil 20 uker og vilkårene satt til ordningen, er å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, samt gi økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av villfanget torsk. Det er et mål at ordningen skal bidra til at det både tas i bruk og utvikles ny teknologi og metodikk som kan løse viktige problemstillinger knyttet til mellomlagring av villfanget fisk.

Målet med veilederen er å forklare hvordan dispensasjonsvilkår og gjeldende regelverk bør, og i noen tilfeller skal følges i praksis.

Ikke alle dispensasjonsvilkårene er behandlet i veilederen, så for fullstendig oversikt over vilkårene, se eget vedlegg eller: Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker (fiskeridir.no)

Regelverk og dispensasjonsvilkår

De fleste dispensasjonsvilkårene presiserer plikter som det allerede er stilt krav til i gjeldende regelverk, men en har en også sett hen til reglene i forskrift om fangstbasert akvakultur. Vilkårene er fastsatt med bakgrunn i dyrevelferd, mattrygghet, smittehensyn og for å sikre korrekt registrering av ressursuttaket. For henvisning til regelverk og dispensasjonsvilkår, se over.

Vilkårene gjelder all vill torsk som skal holdes i mellomlagringsmerd og hvor det er gitt dispensasjon til å mellomlagre torsken i inntil 20 uker, uavhengig av fiskens mellomlagringstid. Dette innebærer at vilkårene gjelder fra det tidspunkt fisken er satt i merd.

Om veilederen for levendelagring - 20 uker

1. Plikt til samarbeid og tilrettelegging for kontroll

De som blir kontrollert plikter å samarbeide med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved gjennomføring av kontroll og tilsyn, jf. havressursloven §§ 45 og 46, matloven §§ 13 og 14 og dyrevelferdsloven §§ 18 og 19.

Den som har fått tillatelse til å levendelagre fisk lenger enn 12 uker må også akseptere- og legge til rette for at viktige problemstillinger knyttet til levendelagring av villfanget fisk løses og at formålet med dispensasjonsordningen oppfylles.

2. Rutinebeskrivelser, instrukser og avtaler

Det presiseres at dyreholder og dyreeier til enhver tid er ansvarlig for fiskevelferd og rett ressursregistrering gjennom levendelagringsperioden.

Den enkelte virksomhet skal sende inn følgende informasjon (punkt 1 – 8 under) til postmottak@fiskeridir.no. E-posten merkes med saksnummer 24/1924.

 1. oversikt over levendelagringsanleggets struktur og kapasitet på restitusjons- og lagringsmerder: Oversikt skal vise plassering og nummerering av bur/ringer, samt volum, bunnareal og dybde på bur/ringer for restitusjon og for lagring.
 2. kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-post) til alle som deltar i ordningen, både fartøy, levendelagringsanlegg og kjøper
 3. plan for hvordan det skal sikres og dokumenteres at fisk ikke lagres lenger enn 20 uker (se avsnitt 4)
 4. rutinebeskrivelse (både fiskers rutiner, levendelagringsanleggets rutiner og kjøpers rutiner) i forbindelse med:
  • landing av fisk til merd: hvem har ansvar for landingen, hvordan foregår landingen hvilken metode blir brukt for å fastslå kvantum fisk overført til merd, hvilket utstyr blir brukt ved overføring, hvordan blir dette dokumentert.
  • lagring av fisk i merd: Rutinene ved røkting, fôring og flytting av fisk beskrives. Både hvilke rutiner en har, hvordan de utføres, hvem som har ansvar for de ulike rutinen og hvem deltar i de ulike arbeidsprosessene.
  • transport og flytting av fisk mellom levendelagringsanlegg og mottaksanlegg: Her beskrives hvordan transporten av fisk mellom anlegg og mottak foregår, både utstyr som blir brukt, arbeidsprosess, hvordan fisk fra ulike fartøy holdes adskilt og i hvilken tilstand fisken transporteres (levende el. slaktet/bløgget)
  • omsetning av levende fisk i merd eller ved levering til mottak: Hvordan fastsettes kvantum (utstyr og arbeidsprosess), når og hvor skrives seddel og hvem signerer.
  • Journalføring: Hvem har ansvar for daglig føring av journal, hvor hentes tallene til journalen fra og hvor foregår journalføringen.
  • Hvordan fastsettes og dokumenteres antall og vekt som grunnlag for utfylling av landingsseddel, hvilket utstyr blir brukt, hvordan foregår telling og veiing av fisk.
 5. beredskapsplan for sykdomsutbrudd og massedød: Formålet med en beredskapsplan er å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i en krisesituasjon. Planen skal gi en oversikt over tiltak som er aktuelle å iverksette for å hindre, og eventuelt håndtere akutte utbrudd av smittsom sykdom og massedød. Planen bør også inneholde tiltak for å hindre dødelighet ved skadelige alge- og manetforekomster eller akutt forurensing.
 6. plan for helsekontroll og avtale med veterinærtjeneste om helsekontroll, se avsnitt 12
 7. dokumentasjon på formalisert ansvarsforhold mellom fartøy som lander levende fisk, virksomheten som lagrer den levende fisken, firma som røkter fisken dersom dette er et annet enn virksomheten som lagrer fisken, og kjøper(e). Avtalen bør avklare hvem som til enhver tid står ansvarlig for å følge opp regelverk og dispensasjonsvilkår.

Merk at Norges Råfisklag krever formalisering av ansvarsforhold (jf rundskriv 10/2022)

3. Tydelig merking av hver merd

Hver merd i lokaliteten skal tydelig merkes med merdnummer og registreringsmerket til det fartøyet som disponerer merden. Det er ikke tillatt å blande fangster fra ulike fartøy i samme merd før sluttseddel er skrevet.

4. Sikre at enkeltfisk ikke lagres lenger enn 20 uker

Det tillates ikke at enkeltindivid lagres lenger enn 20 uker.

Levendelagringsanlegget må etablere et system for å periodisere levendelagringen av enkeltfangster som sikrer at enkeltfisk ikke står i merd lenger enn 20 uker.

Hver tømming av restitusjons- og lagringsmerder registreres i journal.

5. Journalføring

Levendelagringsanlegget er mottaker av fisk og er dermed underlagt kravet i landingsforskriften § 16 om journalføring.

Journalkravet gjelder fra dag 1, uavhengig av levendelagringstid, og omfatter alle arter som lagres i anlegget. Journalen føres fra første inntak av fisk for levendelagring og frem til anlegget er tømt for fisk.

Elektronisk journalsystem for levendelagring er utviklet og tilgjengelig for sesongen 2024 og systemet skal benyttes av alle levendelagringsanlegg som deltar i ordningen. Data registrert i journalen skal overføres til Fiskeridirektoratet fortløpende, men frem til Fiskeridirektoratet kan motta data elektronisk skal journal sendes inn i form av regneark (Excel). Journalen sendes ukentlig på e-post til: postmottak@fiskeridir.no. E-posten merkes med saksnummer 24/1924.

Dispensasjonsvilkår bokstav h. punktene 1. – 13. (se under) spesifiserer hvilke data som skal føres i levendelagringsanleggets journal. Journalen skal føres fortløpende og daglig.

Journalen oppdateres fortløpende og daglig med:

 1. dato for registrert aktivitet
 2. fartøyets navn og fiskerimerke
 3. kilo og antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer må oppgis) fordelt på størrelse (størrelsessammensetning), leveringsmåte og med referanse til landings- og/eller sluttseddelnummer. Snittvekt oppgis dersom fangsten ikke er veid
 4. uttak av fisk (antall og kg) per merd til konsum med referanse til sluttseddel
 5. uttak av fisk (antall og kg) per merd til dyrefôr (biprodukt) med referanse til sluttseddel
 6. flytting av levende fisk (antall og kg) mellom merder i samme lokalitet eller flytting til ny lokalitet, registrert som antall fisk, merdnummer (fra og til), og eventuelt den nye lokalitetens navn, registreringsnummer, posisjonsdata og merdnummer.
 7. omsetning av levende fisk (antall og kg) som skal lagres videre i merdanlegget registreres per merd med referanse til sluttseddel. Blir fisken flyttet, oppgis også merdnummer fisken blir flyttet til. Blir fisken ved omsetning flyttet til ny lokalitet oppgis posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens navn og registreringsnummer hos Norges Råfisklag eller tillatelsesnummer og lokalitetsnummer i akvakulturregisteret
 8. mottaker (ved uttransport),
 9. transportør (ved uttransport; foretakets navn),
 10. transportmiddel (ved uttransport; registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon),
 11. type fôr, daglig fôrforbruk og fôringsrutiner,
 12. gjennomført helsekontroll registrert med dato og navn på veterinær/veterinærtjeneste
 13. tømming av merd registrert på dato

Selv om kjøper har overtatt fisken for videre levendelagring, skal alle uttak av fisk registreres i journal på antall og kg per merd på samme måte som pkt. 4. og 5. men uten krav om referanse til sluttseddel (overtakelse av fisk med referanse til sluttseddel skal allerede være registrert i journal jf. punkt 7).

Så lenge fisken ikke er omsatt og sluttseddelført, må fangster fra de ulike fartøyene holdes adskilt, og antall fisk inn og ut av anlegget skal journalføres per fartøy. Dette gjelder både fisk til dyrefôr, fisk til konsum og levende fisk for videre lagring (jf. landingsforskriften § 17 første ledd).

6. Bruk av transport- og føringsfartøy

Fartøy som benyttes til arbeids- og transportfartøy i forbindelse med levendelagring og som har installert ERS/VMS system, rapporterer i henhold til  forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Rapporteringsplikten gjelder all fisk, både fisk til dyrefôr og fisk for konsum.

Alle andre fartøy som benyttes til arbeids- og transportfartøy i forbindelse med levendelagring må ha installert posisjonsrapporteringsutstyr (VMS) og spore etter kravene i ERS-forskriften kapittel II, for å kunne frakte fisk innenfor dispensasjonsordningen. For disse fartøyene skal det minst hvert 10 minutt automatisk sendes melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.

I henhold til ERS-forskriften § 3 skal sporingsutstyret være på og spore gjennom hele levendelagringssesongen. Dersom fartøyet får problemer med sporingsutstyret, eller en vil slå av sporingen i forbindelse med at fartøyet går i opplag eller på verksted skal det meldes til Fiskeridirektoratet. Lenker til skjema finner en her: Posisjonsrapportering (VMS) (fiskeridir.no).

For transport og føringsfartøy med installert VMS-utstyr bortfaller ordningen med SMS-meldinger til 1933.

Merk at dersom det benyttes fartøy uten ERS for opptak og transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg må fartøyets eier søke om dispensasjon fra aktuelle bestemmelser i ERS-forskriften.  Dispensasjonssøknaden skal inneholde:

 1. navn, organisasjonsnummer, adresse og e-postadresse til den som søker,
 2. hva søkes det om (f.eks. transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg med fartøy uten installert elektronisk rapporteringssystem),
 3. avstand og tid fisken skal transporteres,
 4. fiskens tilstand under transport (levende og/eller død),
 5. merdanleggets registreringsnummer i Norges Råfisklag,
 6. navn og organisasjonsnummer på mottaker(e),
 7. transportør (foretakets navn og organisasjonsnummer),


Søknad om dispensasjon sendes til postmottak@fiskeridir.no. E-posten merkes med saksnummer 24/1924

7. Meldinger til Fiskeridirektoratet, Mattilsynet m.fl.

 1. Fisker/fartøy skal være påmeldt ordningen for levendelagring av torsk hos Norges Råfisklag før oppstart av levendelagringen (jf Norges Råfisklag rundskriv nr. 10/2022)
 2. Før fartøyet starter fiske etter torsk som skal føres levende om bord skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet.
 3. Melding om oppstart levendelagring, dvs. når den første fisken blir satt i merd, sendes til Fiskeridirektoratet ( ).
 4. Oppstart av fôring innrapporteres til Mattilsynet ( ) og statsforvalteren (forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 andre ledd, se også avsnitt 8.1 under)
 5. Ved flytting av fisk til andre lokaliteter skal det meldes fra til Mattilsynet så tidlig som mulig, og senest 24 timer før flyttingen starter ( ).
  Flytting av fisk som ikke er omsatt skal varsles til Norges Råfisklag
 6. Når anlegget er tømt for fisk og brakklegges skal det sendes melding til Mattilsynet ( )

8. Krav til dyrevelferd, mattrygghet og smitte

Fisk skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Dyrevelferdsloven er tydelig på at dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:

 • fôr er av god kvalitet, dekker dyrenes behov for næring og fremmer god helse og velferd
 • dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig.

 

8.1 Spesielt om fôring

Fisk skal tilbys fôr etter maksimum fire uker i restitusjon. Dispensasjonsvilkår bokstav b) spesifiserer at «Fisken skal fôres minst hver tredje dag og fôrmengde må tilpasses biomassen i merden», jf. Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11.

Mattilsynet avdekket ved tilsyn i 2019 at fôringen på flere lokaliteter var betydelig mindre enn anbefalt. NOFIMAs prøvetaking av fisk fra levendelagringsanlegg i 2019 bekreftet dette og viste at minst 1/3 av fisken i alle anleggene det var tatt prøver fra, uansett fôrtype, var underernært. Mattilsynets tilsyn i 2021 avdekket at fisken på noen anlegg var for tynn.

På bakgrunn av dette oppfordres det på det sterkeste til at det foretas god sortering av fisk før fôringen starter opp. Mattilsynet krever at all fisk får tilgang til nok mat. Etter 7 uker i levendelagring tilsvarer dette en utfôringsprosent på 4,8 % av biomassen per uke ved bruk av frossen sild eller liknende.

Videre er det krav om at:

 1. oppstart av fôring innrapporteres til Mattilsynet og statsforvalteren (Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 andre ledd),
 2. type og mengde utfôret fôr loggføres i journal. Det må her angis dato for fôring og mengde fôr i forhold til biomasse per merd.

8.2 Spesielt om bruk av langkrok

Bruk av langkrok på levende fisk i levendelagring er ikke tillatt.

8.3 Krav for å unngå smittespredning

Merder for restitusjon og mellomlagring skal plasseres minst 2,5 kilometer fra akvakulturanlegg (Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 9, første ledd).

Veterinær eller fiskehelsebiolog skal varsles umiddelbart ved tilfeller med uavklart økt dødelighet og mistanke om smittsom sykdom. Det er viktig at helsekontroll gjennomføres i henhold til forskriftskrav og vilkår i dispensasjonen til levendelagring i inntil 20 uker (jf. Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 12. Se også avsnitt 12 under).

8.4 Krav til trygg mat

Gjennomgang av journaler i 2019 og 2020 indikerer at selvdød fisk kan ha blitt levert til konsum senere enn 48 timer etter landing. Dette er brudd på Matloven § 16 og biproduktregelverket.

Det presiseres at selvdød fisk ikke kan leveres til konsum senere enn 48 timer fra den første fangsten av levende fisk ble landet i den aktuelle merden. Dersom merden fylles på med flere fangster etter dette, kan selvdød fisk ikke nyttes til konsum senere enn 48 timer fra første landing.

Skal selvdød fisk kunne leveres fra merd til konsum må anlegget dermed ha et system som sikrer at fisken ikke har blitt lagret lenger enn 48 timer i merden regnet fra første landing.

9. Veieplikt

I henhold til landingsforskriften § 5 første ledd, skal all fisk veies på art fortløpende ved landing. Videre skal antall fisk i levendelagring oppgis både på landingsseddel og sluttseddel, jf. landingsforskriften § 11 første ledd.

Det står i landingsforskriften § 11 første ledd at ved landing av levende fisk, skal antall individ oppgis. Ved omsetning som skjer etter at landing av levende fisk har funnet sted, skal videre antall individ oppgis på sluttseddel selv om fisken ved omsetning er død.

Dersom vekten av levende fisk må fastsettes på annen måte enn ved veiing på egnet vekt, må det søkes om dispensasjon fra veieplikten jf. landingsforskriften § 5 femte ledd hvor det står at Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

Det kan søkes om dispensasjon fra veieplikten ved landing av fisk fra fartøy til merd. Etter landingsforskriften § 6 første ledd skal mottaker ha vekt egnet til bruk ved landing av fisk. Dermed må den som lander og mottaker sammen søke om dispensasjon fra veieplikten når fisker lander fisk til merd. Det vises til landingsforskriften § 18 første ledd hvor det står at den som lander, mottaker og kjøper er alle ansvarlige for at seddelen er korrekt utfylt med riktige opplysninger.

Virksomheten som søker om å få delta i dispensasjonsordningen for levendelagring av torsk kan sende inn søknaden om dispensasjon fra veieplikten på vegne av fisker og mottaker, så fremt fisker og mottaker er innforstått med dette og med vilkårene for dispensasjonen.

Det må videre søkes om dispensasjon fra veiekravet i forbindelse med overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring, som grunnlag for utstedelse av sluttseddel.

I dispensasjonssøknaden opplyses det om:

 1. Navn, organisasjonsnummer, adresse og e-postadresse på den som søker
 2. fartøyets navn og fiskerimerke
 3. merdanleggets/-anleggenes registreringsnummer hos Norges Råfisklag
 4. hva søkes det om (f.eks. søknad om dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften § 5 første ledd)
 5. årsak til søknaden (f.eks. landing av fisk til levendelagring uten mulighet for å veie fisk på godkjent veiesystem og/eller overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring)
 6. beskrivelse av metode for å fastsette kvantum (f.eks. antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten av et representativt utvalg fisk)
 7. navn på mottaker(e) og eventuelt kjøper dersom forskjellig fra mottaker.

Søknad om dispensasjon sendes til postmottak@fiskeridir.no. E-posten merkes med saksnummer 24/1924

Den som har fått dispensasjon fra veiekravet ved landing av levende fisk kan benytte en av tre metoder for å fastsette kvantum levende fisk. Metodene er beskrevet her: Veileder for fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd (fiskeridir.no)

Fiskeridirektoratet ønsker å benytte disse dispensasjonene til å gi næringen anledning til å utvikle egnede systemer for veiing og registrering av levende fisk. Det må derfor forventes at fremtidige dispensasjoner vil knyttes opp mot planer for fremdrift og anskaffelse av egnede målesystemer tilpasset håndtering av levende fisk.

10. Landing, omsetning og føring av sedler

Det er tidligere registrert en del feilføring av sedler og mangler i seddelopplysningene i forbindelse med levendelagring. Det vises til landingsforskriften og Norges Råfisklag, rundskriv 10/2022 om levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring.

Følgende presiseres:

 1. Når fisk overføres fra fartøy til merd uten at fisken blir omsatt skal det føres landingsseddel.
 2. Ved landing av levende fisk skal det i tillegg til vekt oppgis antall individ. Og ved omsetning som skjer etter at landing av levende fisk har funnet sted, skal antall individ oppgis på sluttseddelen selv om fisken ved omsetning er død, jf. landingsforskriften § 11 første ledd.
 3. Landingsseddelen skal påføres rund vekt. På sluttseddel føres fiskens vekt i den tilstanden fisken veies Det er ikke tillatt å påføre seddel beregnet rund vekt ut ifra nettovekt.
 4. Landingsseddelen skal påføres meldingsnummeret (RN) til TRA-meldingen fartøyet sender, før fartøyet lander fisk til merd (fartøyet er donor).

Når fartøyet lander resterende fangst til mottak på land føres POR meldingens RN på seddel.

 1. Fangster fra forskjellige fartøy skal ikke blandes før fisken er veid og sluttseddel er skrevet, jf. landingsforskriftens krav om adskillelse § 17 første ledd.
 2. Sluttseddel skal påføres referanse til landingsseddel (tilhørende landingsseddelnummer), se landingsforskriften § 8 femte ledd.
 3. Uttak av all fisk, også røktet død og døende fisk skal registreres på seddel.
 4. Fisk som ikke kan anvendes til konsum skal registreres på seddel med anvendelse «dyrefôr».
 5. Fisken skal holdes adskilt på konsumprodukt og dyrefôr ved ilandføring og seddelføring.
 6. Seddelføring skal skje «umiddelbart etter landing er fullført», jf. landingsforskriften
  § 8. Mottaker må derfor etablere et system som sikrer at all fisk, også død- og døende fisk, veies og seddelføres umiddelbart etter landing til mottaker.
 7. Ved omsetning til videre lagring av levende fisk i merd skal det skrives sluttseddel. Dersom fisken ikke kan veies på godkjent vekt må det søkes om dispensasjon fra veieplikten. Se landingsforskriften § 5 første ledd, jf. § 5 femte ledd, samt avsnitt 9 over.
 8. Både fisker (den som lander) og mottaker er ansvarlig for utfylling av både landings- og sluttseddel. Det oppfordres til at begge parter er til stede når fisk landes til merd, men dersom den som lander eller mottaker ikke kan være til stede ved føring av seddel, må det søkes om dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av landingsseddel. Se landingsforskriften § 8 tredje ledd.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel. Søknad sendes til postmottak@fiskeridir.no og merkes med saksnummer 24/1924.

Merk at en dispensasjon fra samtidighetskravet omfatter ikke partenes plikt til å signere sedlene elektronisk.(jf landingsforskriften § 8a første ledd). Den av partene som ikke er til stede når seddel skrives skal signere seddelen elektronisk og ved første mulighet

I de tilfeller der begge parter kan være til stede skal begge parter signere på seddel før den som lander forlater mottaksstedet.

Salgslaget kan gi dispensasjon fra kravet om underskrift på sluttseddel for den som har landet, jf. landingsforskriften § 8 femte ledd.  

11. Omsetning av levende fisk til videre mellomlagring eller til FBA-anlegg (anlegg med fangstbasert akvakulturtillatelse)

Ved overtaking av fisk og som grunnlag for skriving av sluttseddel må fisken telles og veies på egnet vekt (landingsforskriften § 6 første ledd). Dersom vekten av fisk må fastsettes på annen måte enn ved veiing på egnet veiesystem, må det søkes om dispensasjon fra veieplikten, jf. avsnitt 9 over.

Virksomhetens søknad om dispensasjon fra veieplikten ved landing av fisk fra fartøy til merd, og søknad om dispensasjon fra veieplikten i forbindelse med overtaking av levende fisk for videre levendelagring i merd, kan inngå i samme søknad.

Etter at fisken er overtatt av kjøper og sluttseddelført kan fangster fra ulike fartøy blandes i merd, men det må sikres at enkeltfisk ikke levendelagres lenger enn 20 uker.

Fisken telles og veies på nytt ved levering til mottaksanlegg på land i henhold til landingsforskriften §§ 5 og 6. Etter veiing skal antall og vekt på samlet kvantum fisk i landingen oppføres i levendelagringsanleggets journal

Ved flytting av fisk mellom lokaliteter skal det meldes fra til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, (se avsnitt 8).

Merk at på FBA-lokaliteter er det ikke mulig først å drive med levendelagring på lokaliteten for så å gå over til FBA etter hvert. Skal det drives FBA på en lokalitet gjelder FBA-regelverket fra start av.

12. Helsekontroll og meldeplikt

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

 1. uavklart forøket dødelighet,
 2. grunn til mistanke om smittsom sykdom
 3. andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

 1. det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden,
 2. anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned,
 3. anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.

Det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under restitusjon og mellomlagring før overføring til FBA-anlegg, jf. Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 12 andre ledd.

13. Ansvarlighet og håndhevelse

Dyreholder og eier av fisken er til enhver tid ansvarlig for at regelverk og dispensasjonsvilkår rundt ressursregistrering ved landing, fiskevelferd, restitusjon, mellomlagring og ressursregistrering ved omsetning blir etterlevd. Kjøper er ansvarlig for rett resursregistrering ved omsetning.

Oppdatert: 13.03.2024