Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Veileder for levendelagring i inntil 12 uker

Veilederen gjelder for de som levendelagrer torsk i inntil 12 uker, og er utarbeidet av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i fellesskap. Veilederen beskriver regelverket generelt og forhold hvor aktører i 2019 ikke etterlevde regelverket, eller der etterlevelse ikke var dokumentert. Et viktig mål med veilederen er å sikre etterlevelse, likebehandling og like konkurransevilkår i næringen.

1. Plikt til samarbeid og tilrettelegging for kontroll

De som blir kontrollert plikter å samarbeide med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved gjennomføring av kontroll og tilsyn, jf. havressursloven §§ 45 og 46, matloven §§ 13 og 14 og dyrevelferdsloven §§ 18 og 19.

2. Rutinebeskrivelser, instrukser og kontakter

Det presiseres at dyreholder og eier til enhver tid er ansvarlig for fiskevelferd og rett ressursregistrering gjennom levendelagringsperioden.

På bakgrunn av kravene i utøvelsesforskriften §§ 94 og 95 anbefales det å utarbeide rutinebeskrivelser/instrukser som omfatter:

 1. røktingsrutiner for håndtering og ressursregistrering av fisk. Denne skal beskrive hvem som røkter, håndtering av alt uttak av fisk, rutiner for seddelføring (se avsnitt 11) og rutiner for dokumentering i journal,
 2. hvordan bedriften har kontroll med hvor lenge fisken har vært lagret i anlegget,
 3. fôring av fisk, inkludert oversikt over mengde fôr og fôrfrekvens,
 4. omsetning av levende fisk og flytting av fisk til andre lokaliteter og
 5. helsekontroll

Norges Råfisklag krever at alle ansvarsforhold formaliseres, jf. rundskriv 04/2020 (rafisklaget.no) i avtale mellom fartøy som lander levende fisk, firma som lagrer den levende fisken, og kjøper(e). Avtalen skal avklare ansvarsforhold og hvem som til enhver tid står ansvarlig for å følge opp regelverk og dispensasjonsvilkår.

Det anbefales å utarbeide en beredskapsplan i tilfelle av utbrudd av sykdom og massedød av fisk i anlegg.

3. Anleggsstruktur og kapasitet

Fangster fra forskjellige fartøy skal ikke blandes i samme merd før fisken er veid og sluttseddel er skrevet. Kjøper må med andre ord formelt ha overtatt fangsten før fisk fra ulike fartøy kan blandes, (jf. landingsforskriften § 17 første ledd).

Med hjemmel i havresursloven § 46 tredje ledd, vil Fiskeridirektoratet innhente oversikt fra hvert levendelagringsanlegg som beskriver følgende:

 1. levendelagringsanleggets registreringsnummer hos Norges Råfisklag
 2. navn og telefonnummer til daglig leder eller ansvarshavende på levendelagringsanlegget
 3. plassering av antall bur/ringer, volum og bunnareal på bur/ringer og dybde på bur/ringer for restitusjons/akklimatiserings- og lagringsanlegg,
 4. hvor fisk er plassert fra de enkelte fartøyer som benytter de ulike bur/ringer,
 5. rutiner ved flytting av fisk mellom bur, ringer og eventuelt flytting av fisk til andre lokaliteter, og
 6. hvordan det holdes kontroll med antall fisk pr. båt, både inn i anlegget og ut av anlegget.

4. Sikre at enkeltfisk ikke lagres lenger enn 12 uker

Det tillates ikke at enkeltindivid lagres lenger enn 12 uker. Brudd på lagringstiden vil bli håndhevet av kontroll- og tilsynsmyndighetene.

Ved anlegg som er i bruk lenger enn 12 uker må det etableres et system for å periodisere levendelagringen av enkeltfangster som sikrer at enkeltfisker ikke står i merd lenger enn 12 uker.

Før fangster fra ulike fartøy kan blandes må fangstene overtas av kjøper og føres på sluttseddel.

5. Journalføring

Levendelagringsanlegget er mottaker av fisk og er dermed underlagt kravet i landingsforskriften § 16 om journalføring.

Journalkravet gjelder fra dag 1, uavhengig av levendelagringstid, og omfatter alle arter som lagres i anlegget. Journalkravet i landingsforskriften føres fra første inntak av fisk til levendelagring og frem til anlegget er tømt for fisk.

I journalen skal det umiddelbart føres inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og leveringsmåte, fartøyets navn, fiskerimerke og seddelnummer. Videre skal mottaker og transportør identifiseres med foretakets navn ved uttak. Transportmiddel skal også føres. For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

Journalkravet gjelder uansett levendelagringstid og omfatter alle arter som lagres i anlegget.

Etter landingsforskriften § 16 skal følgende informasjon føres i levendelagringsanleggets journal, jf. også journalkravet i landingsforskriften.

 1. levendelagringsanleggets registreringsnummer hos Norges Råfisklag
 2. dato,
 3. art og produkttilstand ved mottak,
 4. fartøyets navn og  fiskerimerke,
 5. kilo og antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer må oppgis)  fordelt på størrelse (størrelsessammensetning), leveringsmåte og med referanse til landings- og/eller sluttseddelnummer
 6. uttak av fisk (antall og kg) per merd til konsum med referanse til sluttseddel
 7. uttak av fisk (antall og kg) per merd til dyrefôr (biprodukt) med referanse til sluttseddel
 8. flytting av levende fisk mellom merder i samme lokalitet eller flytting til ny lokalitet, registrert som antall fisk, merdnummer (fra og til), og eventuelt den nye lokalitetens navn, registreringsnummer, posisjonsdata og merdnummer.
 9. mottaker (ved uttransport),
 10. transportør (ved uttransport; foretakets navn),
 11. transportmiddel (ved uttransport; registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon),

Det presiseres at så lenge fisken ikke er omsatt og sluttseddelført skal fangster fra de ulik fartøyene holdes adskilt, og antall fisk inn og ut av anlegget skal journalføres per fartøy. Dette gjelder helt til anlegget er tømt for fisk. Dette gjelder både dødfisk, fisk til slakting og kjøp av levende fisk for videre lagring (jf. landingsforskriften § 17 første ledd).

6. Bruk av transport-/føringsfartøy

Fiske- og fangstfartøy som benyttes for opptak og transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegget skal rapportere sin aktivitet i henhold til ERS- forskriften (forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (lovdata.no). Ut 2021 skal fiske- og fangstfartøy under 15 meter sende TRA-melding, mens fartøy over 15 meter skal rapportere i henhold til kapittel III og V i ERS-forskriften. Fra 1. januar 2022 skal fiske- og fangstfartøy under 11 meter sende TRA-melding, mens fartøy på eller over 11 meter skal rapportere i henhold til kapittel III og V i ERS-forskriften. Fra 1. september 2022 skal fiske- og fangstfartøy på eller under 10 meter sende TRA-melding, mens fartøy mellom 10,00 og 10,99 meter skal rapportere i henhold til kapittel III og V i ERS forskriften. Rapporteringsplikten gjelder all fisk. Både fisk til dyrefôr og fisk for konsum rapporteres.

Dersom det benyttes fartøy uten ERS og /eller posisjonsrapporteringsutstyr for opptak og transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg må fartøyets eier søke om dispensasjon fra aktuelle bestemmelser i ERS-forskriften.  Dispensasjonssøknaden skal inneholde:

 1. navn, organisasjonsnummer, adresse og e-postadresse til den som søker,
 2. hva søkes det om (f.eks. transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg med fartøy uten installert elektronisk rapporteringssystem),
 3. avstand og tid fisken skal transporteres,
 4. fiskens tilstand under transport (levende og/eller død),
 5. merdanleggets registreringsnummer i Norges Råfisklag,
 6. navn og organisasjonsnummer på mottaker(e),
 7. transportør (foretakets navn og organisasjonsnummer),
 8. transportmiddel (størrelse på fartøyet, samt registreringsnummer, kjennemerke eller annen unik identifikasjon av fartøyet).

Dersom fisk tilhørende ulike fartøy blir transportert fra merd til mottaksanlegget på samme fartøy, gjelder adskillelseskravet også under transport. Fisk fra ulike fartøy må holdes adskilt om bord i båten, og frem til den er veid og registrert på sluttseddel.

 

7. Meldinger til fiskeridirektoratet, mattilsynet m.fl.

a)      ved flytting av fisk som ikke er omsatt skal Norges Råfisklag varsles før flytting finner sted (salg@rafisklaget.no).

b)      oppstart av fôring rapporteres til Mattilsynet (posttmottak@mattilsynet.no ) og statsforvalteren (utøvelsesforskriften § 95 andre ledd, se avsnitt 10.1)

c)      ved rømming skal det straks sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratets regionkontor (postmottak@fiskeridir.no ) og til Norges Råfisklag.

d)      når anlegg for mellomlagring eller akvakultur (FBA) er tømt for fisk eller er tømt for et enkelt fartøy skal Norges Råfisklag varsles (salg@rafisklaget.no )

Vær oppmerksom på at dersom det er gitt dispensasjoner i forbindelse med veiing eller transport av fisk kan en være pålagt vilkår om ytterlige meldinger til forvaltningen.

8. Krav til dyrevelferd, mattrygghet og smitte

Fisk skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Dyrevelferdsloven er tydelig på, at dyreholdere skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:

 • fôr er av god kvalitet, dekker dyrenes behov for næring og fremmer god helse og velferd
 • dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig.

8.1 Spesielt om fôring

Fisk skal tilbys fôr etter maksimum fire uker i restitusjon. Det anbefales at fisken skal fôres minst hver tredje dag. Fôrmengde må tilpasses biomassen i merden, jf. utøvelsesforskriften § 95».

Mattilsynet har avdekket ved tilsyn at fôringen på flere lokaliteter var betydelig mindre enn anbefalt. NOFIMA melder etter sin prøvetaking av fisk fra levendelagringsanlegg i 2019 at minst 1/3 av fisken i alle anleggene det var tatt prøver fra, uansett fôrtype, var underernært.

På bakgrunn av dette oppfordres det på det sterkeste at det foretas god sortering av fisk før fôringen starter opp. Mattilsynet vil sette krav om at all fisk får tilgang til nok mat. Etter 7 uker i levendelagring tilsvarer dette en utfôringsprosent på 4,8 % av biomassen per uke ved bruk av frossen sild eller liknende.

Videre er det krav om at oppstart av fôring innrapporteres til Mattilsynet og statsforvalteren (utøvelsesforskriften § 95 andre ledd),

8.2 Spesielt om bruk av langkrok

Bruk av langkrok på levende fisk i levendelagring er ikke tillatt.

8.3 Krav for å unngå smittespredning

Merder for restitusjon og mellomlagring skal plasseres minst 2,5 kilometer fra akvakulturanlegg (utøvelsesforskriften § 93, første ledd).

Mattilsynet skal varsles ved tilfeller med uavklart økt dødelighet og mistanke om smittsom sykdom. Det er viktig at helsekontroll gjennomføres i henhold til forskriftskrav, jf. utøvelsesforskriften § 96. Se også avsnitt 11.

8.4 Krav til trygg mat

Gjennomgang av journaler fra levendelagring i 2019 og 2020 indikerer at selvdød fisk kan ha blitt levert til konsum senere enn 48 timer etter landing. Dette er brudd på Matloven § 16 og biproduktregelverket.

Det presiseres at selvdød fisk ikke kan leveres til konsum senere enn 48 timer fra den første fangsten av levende fisk ble landet i den aktuelle merden. Dersom merden fylles på med flere fangster etter dette, kan selvdød fisk ikke nyttes til konsum senere enn 48 timer fra første landing.

Skal selvdød fisk kunne leveres fra merd til konsum må anlegget dermed ha et system som sikrer at fisken ikke har blitt lagret lenger enn 48 timer i merden regnet fra første landing.

9. Veieplikt

Merk at landingsforskriften § 5 fra og med 1. mars 2020 er endret. All fisk skal veies på art fortløpende ved landing.

Videre skal antall fisk i levendelagring oppgis både på landingsseddel og sluttseddel (landingsforskriften § 11). Dersom vekten av levende fisk må fastsettes på annen måte enn ved veiing på godkjent veiesystem, må det søkes om dispensasjon fra Fiskeridirektoratet, jf. landingsforskriften § 5, femte ledd der det står at Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

Det må søkes om dispensasjon fra veiekravet ved landing av fisk fra fartøy til merd som grunnlag for å skrive landingsseddel. Det må videre søkes om dispensasjon fra veiekravet i forbindelse med overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring, og som grunnlag for utstedelse av sluttseddel.

I dispensasjonssøknaden opplyses det om:

 1. Navn,organsisasjonsnummer, adresse og e-postadresse på den som søker
 2. fartøyets navn og fiskerimerke
 3. merdanleggets/-anleggenes registreringsnummer hos Norges Råfisklag
 4. hva søkes det om (f.eks. søknad om dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften § 5, første ledd)
 5. årsak til søknaden (f.eks. landing av fisk til levendelagring uten mulighet for å veie fisk på godkjent veiesystem og/eller overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring)
 6. beskrivelse av metode for å fastsette kvantum (f.eks. antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten av et representativt utvalg fisk)
 7. navn på mottaker(e) og eventuelt kjøper dersom forskjellig fra mottaker.

Søknad om dispensasjon sendes til postmottak@fiskeridir.no

Den som har fått dispensasjon fra veiekravet ved landing av levende fisk kan benytte en av tre metoder for å fastsette kvantum levende fisk. Metodene er beskrevet her: Veileder for fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd.

Fiskeridirektoratet ønsker i fremtiden å benytte disse dispensasjonene til å gi næringen anledning til å utvikle egnede målesystemer for veiing av levende fisk. Det må derfor forventes at fremtidige dispensasjoner vil knyttes opp mot planer for fremdrift og anskaffelse av egnede målesystemer tilpasset håndtering av levende fisk.

10. Landing, omsetning og føring av sedler

En har registrert en del feilføring av sedler og mangler i seddelopplysningene i forbindelse med levendelagring. Det vises til landingsforskriften og Norges Råfisklag, jf. rundskriv 04/2020 om levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring (rafisklaget.no).

Følgende presiseres:

 1. fangster fra forskjellige fartøy skal ikke blandes før fisken er veid og sluttseddel er skrevet, jf. landingsforskriftens krav om adskillelse § 17 første ledd
 2. sluttseddel skal påføres referanse til landingsseddel (tilhørende landingsseddelnummer) se landingsforskriften § 8 femte ledd,
 3. ved landing av levende fisk skal det i tillegg til vekt oppgis antall individ. Og ved omsetning som skjer etter at landing av levende fisk har funnet sted, skal antall individ oppgis på sluttseddelen selv om fisken ved omsetning er død, jf. endring i landingsforskriften § 11 første ledd med ikrafttredelse 1. mars 2020,
 4. uttak av all fisk, også utrøktet død og døende fisk skal registreres på seddel,
 5. fisk som ikke kan anvendes til konsum skal registreres på seddel med anvendelse «dyrefôr»,
 6. fisken skal holdes adskilt på konsumprodukt og dyrefôr ved ilandføring og seddelføring,
 7. seddelføring skal skje «umiddelbart etter landing er fullført», jf. landingsforskriften § 8. Mottaker må derfor etablere et system som sikrer at all fisk, også død- og døende fisk, veies og seddelføres umiddelbart etter landing til mottaker,
 8. torsk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må omsettes og slaktes eller overføres til akvakulturanlegg (FBA) jf. rundskriv 04/2020 Norges Råfisklag.
 9. ved omsetning til videre lagring av levende fisk skal det skrives sluttseddel. Dersom fisken ikke kan veies på godkjent vekt må det søkes om dispensasjon fra veieplikten. Se landingsforskriften § 5 første ledd, jf. § 5 femte ledd og avsnitt 11 over.
 10. Både fisker (den som lander) og mottaker er ansvarlig for utfylling av både landingsseddel og sluttseddel (jf. landingsforskriftens § 8). Det oppfordres til at begge parter er til stede når fisk landes til merd, men dersom den som lander eller mottar fisken ikke kan være til stede ved skriving av seddel, må det søkes om dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av landingsseddel (landingsforskriften § 8 tredje ledd).

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel (landingsforskriften § 8, tredje ledd). Søknad sendes til postmottak@fiskeridir.no

Salgslaget kan gi dispensasjon fra kravet om underskrift på sluttseddel for den som har landet (§ 8, femte ledd).

11. Ved omsetning av levende fisk til mellomlagring og til FBA-anlegg (anlegg med fangstbasert akvakulturtillatelse)

Senest etter 12 ukers lagring må fisken omsettes, enten ved at fisken slaktes, eller at den overføres til akvakulturanlegg (FBA-anlegg).

Ved overtaking av fisk og som grunnlag for skriving av sluttseddel må fisken telles og veies på egnet vekt (landingsforskriften § 6 første ledd). Dersom vekten av fisk må fastsettes på annen måte enn ved veiing på egnet veiesystem må det søkes om dispensasjon fra Fiskeridirektoratet, jf. avsnitt 10 over.

Virksomhetens søknad om dispensasjon fra veiekravet ved landing av fisk fra fartøy til merd, og søknad om dispensasjon fra veiekravet i forbindelse med overtaking av levende fisk for videre levendelagring i merd kan inngå i samme søknad.

Etter at fisken er overtatt av kjøper og sluttseddelført kan fangster fra ulike fartøy blandes i merd, men det må sikres at enkeltfisk ikke levendelagres lenger enn 12 uker.

Fisken telles og veies på nytt ved levering til mottaksanlegg på land i henhold til landingsforskriften §§ 5 og 6. Etter veiing skal antall og vekt på samlet kvantum fisk i landingen oppføres i levendelagringsanleggets journal.

Det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under restitusjon og mellomlagring før overføring til FBA-anlegg, jf. utøvelsesforskriften § 96 andre ledd.

Ved flytting av fisk mellom lokaliteter skal det meldes fra til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Merk at på FBA-lokaliteter er det ikke mulig først å drive med levendelagring på lokaliteten for så å gå over til FBA etter hvert. Skal det drives FBA på en lokalitet gjelder FBA-regelverket fra start av.

12. Helsekontroll og varsling

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

 1. uavklart forøket dødelighet,
 2. grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3 i vedlegg 1 i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr (lovdata.no)
 3. andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

 1. det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden,
 2. anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned,
 3. anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.

13. Ansvarlighet og håndhevelse

Dyreholder og eier av fisken er til enhver tid ansvarlig for at regelverk vedrørende ressursregistrering ved landing, fiskevelferd, restitusjon, mellomlagring og ressursregistrering ved omsetning blir etterlevd. Kjøper er ansvarlig for rett resursregistrering ved omsetning.