Rekordhøye salgsinntekter innen oppdrett i 2022

Salgsinntektene økte med 32,5 prosent fra 2021 til 2022, og skyldes en økning i gjennomsnittlig pris på laks og regnbueørret. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.

Samlede salgsinntekter

Det ble solgt oppdrettsfisk for totalt 106,5 milliarder kroner i 2022. Dersom vi fordeler salgsinntektene på art, ser vi at det er solgt laks for 100,8 milliarder kroner og regnbueørret for 5,1 milliarder kroner, mens salgsverdien av andre fiskearter kun utgjorde 0,5 milliarder kroner.

Samlet:

Laks:

Regnbueørret:

Andre fiskearter

106,5

100,8

5,1

0,5

Milliarder kroner*

Milliarder kroner*

Milliarder kroner*

Milliarder kroner*

I tillegg til fisk ble det også solgt bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (hovedsakelig blåskjell) til en verdi av 16,9 millioner kroner, og alger (sukkertare og butare) til en verdi av 4,2 millioner kroner.

søylediagram, viser økende inntekter av salg av fisk i perioden 2010-2022
Figur 1. Utvikling i salgsinntekter av solgt fisk til konsum. Tall i milliarder kroner i 2022-verdi

Statistikken viser at gjennomsnittlig salgspris pr. kg på laks og regnbueørret økte har økt med henholdsvis 33,9 prosent og 36,1 prosent fra 2021 til 2022. Målt i kroner var gjennomsnittlig salgspris pr. kg på laks kr 64,95, og regnbueørret på kr 60,48 i 2022.

 

Vestland og Nordland var de største oppdrettsfylkene for fisk i 2022, både i mengde og verdi. Totalt ble det solgt 370 000 tonn oppdrettsfisk i Vestland og 367 000 tonn oppdrettsfisk i Nordland til en verdi av henholdsvis 24,3 milliarder kroner og 24,2 milliarder kroner.

Stolpediagram, salgsinntekt av solgt fisk fordelt på fylke
Figur 2. Salgsinntekt av solgt fisk i 2022 fordelt på fylker. Tall i millioner kroner.

Økt produksjon av torsk

Statistikken viser at produksjonen av oppdrettstorsk økte i 2022. Solgt mengde av oppdrettet torsk gikk opp fra 1 622 tonn i 2021 til 5 116 tonn i 2022.

Statistikken viser også en økning i beholdningen av levende torsk fra 2021 til 2022. Biomassen av levende torsk doblet seg fra 6 249 tonn pr. 31.12.2021 til 12 672 tonn pr. 31.12.2022. Det er dermed grunn til å forvente at produksjonen av oppdrettstorsk vil øke de neste årene.

Diagram viser oversikt over salg av oppdrettet torsk i perioden 1996-2022
Figur 3. Utvikling i solgt mengde av oppdrettstorsk. Tall i tonn rundvekt

Økt sysselsetting

Statistikken har også tall på arbeidsinnsats i akvakulturnæringen. Tallene for 2022 viser at antall sysselsatte i direkte produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og alger for første gang overstiger 10 000 personer i næringen. Andelen kvinner utgjør 22,1 prosent i 2022, og dette er en økning fra 21,3 prosent i 2021.

Søylediagram viser økende sysselsetting innen produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og alger fra 2006-2022
Figur 4. Utvikling i antall sysselsatte
 
Oppdatert: 25.05.2023

Jobber du i fiskerinæringen?

Vi vil gjerne intervjue deg om hvilke utfordringer fiskerinæringen står overfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.

Les mer og meld deg til intervju