Ny veileder til NYTEK23

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder til forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23).

Formålet med NYTEK23 er å bidra til å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag i Norge.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2023 og er en funksjonsbasert forskrift og tilpasset den store teknologiutviklingen i akvakulturnæringen. Forskriften er også harmonisert med sentrale standarder, som NS 9415:2021.

Et funksjonsbasert regelverk krever stor faglig kunnskap, både hos dem som skal etterleve regelverket og blant dem som skal håndheve det. Det gir også større behov for veiledning.

Fiskeridirektoratet har derfor utarbeidet en veileder til NYTEK23.

Veileder til NYTEK23

Om veilederen

Veilederen har til hensikt å gi økt forståelse av forskriftens krav og gir alternativer og anbefalinger til hvordan kravene kan oppfylles. Dette vil bidra til å tydeliggjøre hva som må til for å oppfylle de ulike kravene.

Veilederen stiller ikke egne krav, men sier hvordan kravene kan eller bør oppfylles. I veilederen vises det blant annet til norske og internasjonale standarder som anbefalt måte å oppfylle forskriftskravene på. I standardene stilles det blant annet krav til utstyr, akvakulturanlegg, system og akkrediterte organ. Der standardene alene ikke er tilstrekkelig for å oppfylle kravene i forskriften angir veilederen tilleggspunkt.

Veilederen er ikke rettslig bindende, og aktørene kan derfor velge andre løsninger. Følges anbefalingene i veilederen, vil imidlertid de ansvarlige normalt kunne legge til grunn at kravene i forskriften er oppfylt.

Veilederen er dynamisk og oppdateres ved behov, for eksempel dersom det er behov for avklaringer eller det foreligger ny kunnskap på bakgrunn av uønskede hendelser. 

Oppdatert: 31.03.2023