Vil ha bedre kartlegging av sårbar natur

Kunnskapen om sårbart naturmangfold når akvakultursøknader i sjø skal vurderes, har så langt vært mangelfull. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår derfor ny kartleggingsmetodikk i forbindelse med akvakultursøknader i sjø.

Det stilles i dag ikke rutinemessig krav om kartlegging eller undersøkelser av sårbart naturmangfold som dokumentasjon ved slike søknader.

– Viktige marine arter og naturtyper er i fare, blant annet på grunn av klimaendringer og annen menneskelig påvirkning. Oppdrett av laks og regnbueørret i åpne merder i sjø baserer seg på gode miljøforhold, og er derfor ikke tjent med å ødelegge natur som har høy egenverdi eller som den selv eller andre er direkte eller indirekte avhengige av, sier fagdirektør Jens Chr. Holm i Fiskeridirektoratet.

Skal dekke viktige naturtyper

Forslaget fra direktoratene vil kunne bidra til å redusere risikoen for at sårbar natur blir ødelagt. En ny kartleggingsmetodikk vil dekke viktige marine naturtyper og ressursområder og marine rødlistearter som kan ta skade av utslipp fra akvakulturvirksomhet. Forslaget er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Forslaget baserer seg på faglige råd fra Havforskningsinstituttet.

– Oppdages sårbar natur i nærområdet etter at et akvakulturanlegg er kommet i drift, kan det gi store kostnader for både natur og oppdretter, sier Holm.

Krav

Direktoratenes forslag til metodikk lister opp hvilke arter og naturtyper som skal kartlegges, og hvordan dette skal gjøres. Forslaget definerer også kompetansekrav til den som skal utføre kartleggingen, og hvor stort kartleggingsområdet skal være.

– Forslaget er ment å inngå i forundersøkelsen som er en del av søknaden om akvakultur. Forslaget inneholder også krav til hva rapporten fra kartleggingen skal inneholde. I tillegg skal det kunne dekke nødvendige saksopplysninger for akvakulturmyndighetenes behandling etter akvakulturloven, og miljømyndighetenes behov for å kunne vurdere søknaden etter forurensningsloven, sier Jens Christian Holm.

Oppdatert: 09.12.2022