Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Problemstillinger i overgangsfasen

Spørsmål

Hvordan forholder en seg dersom dugelighetsbeviset går ut i løpet av høsten 2011?

Svar

Inntil ny forskrift trer i kraft 1.januar 2012 vil en måtte forholde seg til bestemmelsene i eksisterende forskrift. I henhold til § 12 skal en kunne dokumentere forsvarlig teknisk standard på installasjoner utplassert før 2004 gjennom gyldig dugelighetsbevis. Nytt dugelighetsbevis må således innhentes dersom dette går ut før den nye forskriftens ikrafttredelse.

Spørsmål

Hva skjer når dugelighetsbeviset går ut 1.1.12 og fisken skal stå i anlegget etter denne dato?

Svar

Installasjoner som var utplassert på lokalitet før 2004 er i dagens NYTEK-forskrift omfattet av reglene om dugelighetsbevis. I henhold til forskriften § 13, tredje ledd skal slike bevis utstedes maksimalt fram til 1. januar 2012. Fram til denne tid skal det for alle installasjoner nevnt over kunne dokumenteres forsvarlig teknisk standard gjennom utstedt dugelighetsbevis. Fra 1. januar 2012 trer ny NYTEK-forskrift i kraft. Av § 15 i denne framgår det at flytekrage og flåte som var levert fra leverandør før 1. oktober 2004, og som ikke er produktsertifisert, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur etter 1. januar 2013. I perioden fram til hovedkomponentbevis er på plass er ikke de aktuelle komponentene underlagt spesifikke dokumentasjonskrav etter NYTEK-forskriften.Det understrekes imidlertid at alt utstyr til enhver tid må oppfylle forsvarlighetskravene i akvakulturloven § 12 og driftsforskriften § 5.