Kapittel 7: Anleggssertifikat

Spørsmål

Kan det utstedes anleggssertifikat uten at rapport etter fortøyningsinspeksjon foreligger?

Svar

I henhold til § 25 c er det satt opp som et vilkår for utstedelse av anleggssertifikat at rapport etter fortøyningsinspeksjon foreligger. Dette kravet må leses i sammenheng med § 19 tredje ledd som gir den nærmere angivelse av når inspeksjon er påkrevd og som dermed vil være bestemmende for rekkevidden av nevnte vilkår i § 25.

Av § 19 tredje framgår det at det at kravet om inspeksjon er knyttet til "fortøyning som legges ut etter 1. januar 2013".

Dette innebærer at rapport etter fortøyning ikke kan kreves fremlagt i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat før 1.1.2013. Etter 1.1.2013 kan rapporten kun kreves framlagt i den grad fortøyningen, eller deler av denne, er lagt ut etter dette tidspunkt.