Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kapittel 4: Krav til komponenter

Spørsmål

Ombygging av notpose utløser noen spørsmål knyttet til gyldighet av produktsertifisering av notposen etter ombygging. Nedenfor er en liste over spørsmålene.

1. Hva kan defineres som godkjent ombygging med hjemmel i NYTEK forskriften og NS 9415:2009?

2. Når en endring medfører at notposens utforming ikke lenger stemmer med opplysningene i produktsertifikatet, skal det da gjøres endringer i eksisterende produktsertifikat?

3. Dersom det gjøres endringer i eksisterende produktsertifikat, betyr det at notposen etter ombygging må tilfredsstille alle krav til tilsvarende ny notpose? En tenker da spesielt på om krav til bruddstyrke i notlin må tilfredsstille krav til nytt notlin i henhold til tabell 9 i NS 9415:2009?

4. Vil en ombygging kreve ny inspeksjon fra akkreditert sertifiseringsorgan, eller er det tilstrekkelig å dokumentere hva som er gjort, inkl. eventuelle nye materialsertifikater på komponenter som er benyttet?

5. Er det tilstrekkelig at sertifisert servicestasjon dokumenterer utført ombygging på servicekort, og lar produktsertifikat være som opprinnelig?

6. Dersom produktsertifikatet skal endres, må det da gjøres av produsent av notposen, eller skal det produseres nytt produktsertifikat men med innhold fra opprinnelig produktsertifikat?

7. Kan en endre dimensjonsklasse på en brukt notpose, og hvilke krav skal da legges til grunn.

8. Kan en notpose som er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2003, bygges om og bli godkjent?

Forskrift og standard sier lite om ombygging av nøter og dermed åpner dette for mulige individuelle tolkninger.

I NS 9415:2009, punkt 7.14.2.2 blir det stilt krav om at brukerhåndboken skal gi en beskrivelse av krav til endring, ombygging, utviding eller lignende, og at dette skal gjøres i samråd med produsent. Utfordringen kan være at ombygging ofte også medfører konstruksjonsmessige endringer slik som økt/redusert dybde på notposen. I tillegg kan slik ombygging medføre at kravene til notposen endres i henhold til krav om dimensjonsklasse.

Svar

1. Dersom ombygging av not skal godkjennes må noten etterpå produktsertifiseres av akkreditert sertifiserings organ jf. § 6, og være i samsvar med krav i NS9415:2009. I tillegg må § 12 og 14 være oppfylt.

2. Når endringer på noten som følge av ombygging medfører at sertifikat ikke lenger stemmer med posens opprinnelige konfigurasjon må produktet resertifiseres. Produktsertifiseringsbevis og produktsertifikat for det ombygde produktet må foreligge for at dette skal være gyldig.

3. Dersom det gjøres endringer i eksisterende produktsertifikat innebærer det ikke at en notpose etter ombygging må tilfredsstille samtlige krav til tilsvarende ny notpose. Det er godt nok at bruddstyrke på notlin ligger over det som er minstekravet til bruddstyrke (reststyrke). Gyldighetstiden for sertifikatet vil dermed være som for brukte nøter.

4. En ombygging av not vil kunne kreve ny inspeksjon fra akkreditert selskap om det er gjort vesentlige ombygginger, og når ”ukjent” materiale er brukt. Dvs. annen type notlin, annen type tau, fra egen eller andres produksjon. Med vesentlige endringer menes skifting av bunn fra flat til kon eller økning av dybde på vegg. Alt dette må dokumenters.

5. Ved ombygging vil det ikke være tilstrekkelig at sertifisert servicestasjon dokumenterer utført ombygging på servicekort og lar produktsertifikatet være som opprinnelig. Endring av noten vil dermed normalt føret til at nytt produktsertifikat er nødvendig.

6. Dersom produktsertifikatet til en not skal endres som følge av ombygging må det utstedes nytt sertifikat, jf. punkt 2.

7. Dimensjonsklassen på en brukt notpose kan endres ved ombygging. Tabell 8, 9 og 10 i NS9415:2009 må legges til grunn.

8. En notpose som er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2003 kan i utgangspunktet bygges om og bli godkjent, men det innebærer i tilfelle en ny produktsertifisering.

Spørsmål

Er det mulighet for avvik fra standarden knyttet til analyse av notposer i dimensjonsklasse lavere enn klasse VI i den hensikt å få disse godkjent som not i dimensjonsklasse 0 ?

I NYTEK sitt krav om lokalitetsundersøkelse i henhold til NS 9415:2009 havner en del lokaliteter ut med en strøm over 0,75m/s eller bølge over 2,5m. Dette er lokaliteter som har vært benyttet til oppdrett over en lengre periode. Ny strøm og bølge fører da til at notposer som skal benyttes på lokaliteten må være i dimensjonsklasse 0".

Svar

Fiskeridirektoratet er innforstått med at den nye forskriften skjerper kravene til teknisk forsvarlighet, og at dette kan få konsekvenser for eksisterende utstyr på lokalitet.

Vi viser til punkt 8.6.5.1 i NS9415 hvor det står at "Not og tau skal ha en styrke som er større enn eller lik kravene til styrke i klasse VII gitt i tabell 9 og 10". Fiskeridirektoratet vil ikke sette standardens krav til side på dette tidspunkt.

Spørsmål

Hva er et produktsertifiseringsbevis og hvem skal det utstedes til?

Svar

Et produktsertifiseringsbevis er en dokumentasjon på at en bestemt produkttype er produsert i henhold til kravene i NS 9415 og innebærer derfor en godkjennelse av hvert enkelt produkt av den aktuelle typen. Den som sitter med beviset kan på bakgrunn av dette utstede unike produktsertifikat som til enhver tid skal følge produktet.

Produktsertifiseringsbeviset skal utstedes til leverandøren av det produktsertifiserte produktet. Utstedelsen av beviset er uløselig knyttet til produktsertifiseringsprosessen og det skal derfor utstedes til den som får produktet produktsertifisert. Dette vil i de fleste tilfeller være produsenten av produktet. Produktsertifiseringsbeviset for den bestemte produkttypen blir hos den det er utstedet til. Seinere ledd som videreleverer produktet lar produktsertifikatet følge produktet som bevis på at det tilhører en produkttype som er sertifisert.

Spørsmål

Hva menes med funksjonskrav i forbindelse med utstedelse av hovedkomponentbevis (§16) ?

Svar

Nytekforskriftens § 16 angir vilkårene for utstedelse av hovedkomponentbevis. I annet ledd bokstav d) framgår det at hovedkomponentbevis bare kan utstedes dersom "det gjennom analyser dokumenteres at hovedkomponentene tilfredsstiller funksjonskravene i NS 9415:2009 ved relevante miljøforhold." Bestemmelsen presiserer at det er et inspeksjonsorgan, ikke et sertifiseringsorgan, som skal utstede hovedkomponentbeviset og arbeidet skal derfor utføres i henhold til vurderinger som faller innenfor inspeksjonsorganenes kompetanse.

Bestemmelsen pålegger inspeksjonsorganet å dokumentere at hovedkomponenten tilfredsstiller funksjonskravene i standarden. Funksjonskrav angir hvilket resultat eller funksjon myndighetene mener skal oppnås, uten å angi måten resultatet skal oppnås på. Funksjonskrav kan være fastsatt både på et generelt og et mer konkret nivå, og stiller krav til de ulike sidene, egenskapene eller kvalitetene som et produkt, en prosess eller en tjeneste skal ha. Et viktig overordnet funksjonskrav i NS9415:2009 er at "Et flytende oppdrettsanlegg skal dimensjoneres slik at oppdrett kan foregå uten at oppdrettsfisk rømmer som følge av teknisk svikt. Det skal påvises tilstrekkelig stor sannsynlighet for at flytende oppdrettsanlegg fungerer slik at det skal i grensetilstandene" (punkt 6.1). Som eksempel på konkrete funksjonskrav i NS9415:2009 nevnes:

  1. "Ekstrautstyr skal ikke føre til overskridelse av det flytende oppdrettsanleggets kapasitet"(punkt 7.6.1).
  2. Hovedkomponentene skal ikke påvirke hverandre slik at kapasiteten eller tålegrensen til noen av hovedkomponentene overskrides" (punkt 7.10.1).
  3. "gjennom vurdering og dokumentering av flytende oppdrettsanlegg på lokalitet skal det kontrolleres at hovedkomponentene og eventuelt ekstrautstyr passer sammen, og at det flytende oppdrettsanlegget skal motstå de reelle lastene på lokaliteten, slik de fremkommer i lokalitetsundersøkelsen" (punkt 7.11).
  4. "Alle konstruksjonsdeler i flytekragen skal ha kapasitet til å oppta påførte krefter. Konstruksjonsdelene skal kunne ta opp krefter både fra laster på delen og laster fra tilstøtende deler, herunder fortøyning, notpose, fôrautomat og annet utstyr." (punkt 9.6)
  5. "Dimensjoneringen av flåte skal tilpasses det materialet den er laget av, samt de laster som opptrer for denne type farkoster." (punkt 10.2.1)

Kravene som stilles i NS 9415:2009 er i stor grad rettet mot framtidig produksjon, og gjelder for hovedkomponenter og komponenter som skal benyttes på et bredt spekter av lokaliteter. Kravene er derfor ikke nødvendigvis fullt ut egnet ved analyse/vurdering av eldre komponenter. Dette gjelder særlig i forhold til krav knyttet til utmatting og sporbarhet.

Ordningen med hovedkomponentbevis bygger derfor ikke på en forutsetning om at samtlige krav i standarden må være oppfylt. Det vesentlige er at hovedkomponenten i en treårsperiode tilfredsstiller funksjonskravene i standarden og ikke er i strid med formålet i nytek-forskriften. Det er likevel slik at det er NS9415:2009 som i utgangspunktet spesifiserer hvordan funksjonskravene skal tilfredsstilles. Inspeksjonsorganet skal vurdere kravene som må oppfylles og hvilke analyser som må foretas for at det skal kunne utstedes et hovedkomponentbevis. Dersom en kommer til at enkeltkrav i standarden ikke har relevans i forhold til oppfyllelse av funksjonskravene, skal begrunnelse for dette fremgå i dokumentasjonen til hovedkomponentbeviset. Det må også komme klart frem i dokumentasjonen til hovedkomponentbeviset dersom det er spesielle faktorer og forutsetninger som eventuelt begrenser gyldigheten av hovedkomponentbeviset.