Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Erfaringer etter orkanen «Nina» 2015

Etter orkanen «Nina» i januar 2015 har Fiskeridirektoratet sett nærmere på hendelsene som oppstod i forbindelse med uværet og utarbeidet konkrete tiltak som skal forebygge rømming. Svikt i fortøyninger var den viktigste årsaken til at orkanen fikk så store konsekvenser.

Foto © Fiskeridirektoratet

I samarbeid med Rømmingskommisjonen er ni hendelser gjennomgått og en rapport utarbeidet som beskriver årsaker til rømmingshendelsene etter orkanen «Nina». Det konkluderes med at svikt i fortøyninger var den viktigste årsaken til at orkanen fikk så store konsekvenser.

Med rapporten som utgangspunkt har det foregått en konstruktiv dialog med Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters Landsforening og herfra utarbeidet et dokument som beskriver tiltak som må iverksettes for å hindre lignende hendelser i framtiden.

I forbindelse med undersøkelsene av rømmingshendelsene identifiserte vi følgende utfordringer når det gjelder fortøyning av oppdrettsanlegg:

  • § 19 i NYTEK-forskriften tolkes ulikt, og dette svekker dokumentasjonen som skal foreligge.
  • Det er manglende samsvar mellom fortøyningsanalysene og faktisk utlagt fortøyning.
  • Den faktiske holdekraften i ankerene er mindre enn oppgitt holdekraft.
  • Enkelte oppdrettere er usikre på hvilke fortøyningskomponenter som faktisk ligger ute.

Noen av tiltakene

  • Oppdretterne må sikre at avvik mellom utlagt fortøyning og fortøyningsanalyse blir dokumentert i fortøyningsrapporten, og at avvik blir vurdert av aktører med kompetanse innen fortøyningsanalyser.
  • Oppdretter må sikre at utleggere av fortøyninger har egnet utstyr for å registrere kraften som påføres linen ved installasjon. Det må også sikres at ingen komponenter blir ødelagt som følge av overlast ved installasjon av ankere.
  • Ved alle anlegg skal det eksisterende fortøyningssystemet være dokumentert på komponentnivå.
  • Brukerhåndbøker må benyttes og innholdet i disse må tilpasses brukeren. Historien viser at rett bruk av utstyr kan forhindre mange hendelser og redusere risikoen for rømming.

Må gjøres så raskt som mulig

Etter orkanen «Nina» tok Fiskeridirektoratet kontakt med samtlige oppdrettere og ba om at de aktuelle tiltakene skulle settes i verk så raskt som mulig.

Direktoratet gjør også en jobb med blant annet å presisere regelverket som omhandler fortøyning av akvakulturanlegg, følge opp at tiltakene blir gjennomført og vurdere nye tiltak i 2017.