Sjekkliste for internkontroll

Test din egen virksomhet. Sjekklistene gir deg raskt en pekepinn på hvordan det står til med internkontrollarbeidet.

Skriv ut sjekklisten og kryss av for JA eller NEI. I merknadsfeltet kan du for eksempel føre opp eventuelle tiltak.

Sjekkpunkt for planlegging

 

Ja

Nei

Merknader

1. Har ledelsen tatt initiativ, igangsatt og klargjort hensikten med IK - Akvakulturarbeidet?

2. Har ledelsen fastsatt mål med tilhørende planer for internkontrollarbeidet?

3. Har ledelsen fastsatt operasjonelle mål for å sikre det ytre miljø, og god dyrevelferd og helse?

4. Er hensikt, mål og planer kommunisert ut i virksomheten?

5. Er det satt av tid og ressurser til IK - Akvakulturarbeidet?

6. Er en blitt enig om organiseringen - hvem gjør hva og når?

Sjekkpunkt for utvikling

 

Ja

Nei

Merknader

1. Har virksomheten oversikt og fått kjennskap til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten?

2. Er aktuelle lover og forskrifter tilgjengelige?

3. Har virksomheten oversikt over hva virksomheten har av dokumentasjon, retninglinjer etc?

4. Hva mangler av dokumentasjon for å oppfylle IK - Akvakultur?

5. Er det utført en risikokartlegging med tilhørende tiltak?

6. Har virksomheten fått på plass en helhetlig, skriftlig fremstilling av internkontrollen?

Sjekkpunkt for utføring

 

Ja

Nei

Merknader

1. Har ledelsen klart å forankre IK - Akvakultur i hele virksomheten?

2. Har ledelsen klart å involvere de ansatte?

3. Er rollene tydelige. Hvem gjør hva og når?

4 Er det gitt informasjon til de berørte?

5. Er det gitt opplæring i virksomhetenes internkontroll?

6. Eksisterer det en opplæringsplan?

7. Eksisterer det en rutine for opplæring av de ansatte?

8. Sjekkes det at vedtatte prosedyrer, rutiner, retninglinjer, praksis etc blir fulgt?

Sjekkpunkt for vedlikehold og forbedring

 

Ja

Nei

Merkander

1. Har virksomheten en dokumentert praksis for å fange opp avvik og utføre korrigerende tiltak?

2. Foretas det en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen?

3. Er det samsvar mellom regelverk, hva du har sagt/skrevet du skal gjøre, og det som faktisk blir gjort?

4. Bli virksomhetens mål nådd?

5. Har internkontrollen ført til forbedring?