4.1.6. Forskning

Hjemmel: Laksetildelingsforskriften §§ 8, 22.1, 23, 23a, 28a, 28b, § 34.
Myndighet: Fiskeridirektoratet og dets faglige råd
Formål: Å utvikle kunnskap som kommer akvakultur næringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd.
Begrensning i antall lokaliteter:Ingen formell begrensning, dvs. etter behov, jf laksetildelingsforskriften § 34, fjerde ledd.
Begrensning i størrelse:Inntil 780 tonn MTB. Skal bla ta hensyn til hva som er nødvendig ut fra en vitenskapelig vurdering.
Begrensning i tid:Inntil 15 år med mulighet for forlengelse.
Særlige vilkår for tildeling:Iht § 23a skal søker dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 19, herunder kompetansekrav gitt i forskrift 7. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6.