Tildelingsforskriften for laks, ørret og regnbueørret (Salmo salar, Salmo trutta og Oncorhynchus mykiss) og tildelingsforskriften for andre arter skiller på art og ikke på sjøvann/ferskvann.

Tildelingsforskriften for laks, ørret og regnbueørret omfatter altså de tre artene i saltvann og ferskvann inkl. produksjon av settefisk av de samme tre artene.

Tildelingsforkriften for andre arter gjelder også i saltvann og ferskvann. For ferskvann kan dette for eksempel være røye, harr, sik, edelkreps, etc.

  • Mattilsynet har veileder om godkjenning og etablering av akvakulturanlegg. Denne gjelder for Mattilsynets arbeid, både i sjø og i ferskvann.
  • Miljøvernmyndighetene arbeider med revisjon av sin veileder og denne vil gjelde både for etablering av akvakultur i sjø og i ferskvann.
  • Kystverket har også veileder på sin hjemmeside.
  • NVE har veileder på sin hjemmeside.

Nedenfor gjennomgår vi de konkrete tillatelsestypene.

Ulike definisjoner finnes i laksetildelingsforskriften § 4 og tildelingsforskriften for andre arter § 3 og blir ikke gjentatt under de ulike typer tillatelser.