4.1.5. Visningstillatelser

Hjemmel: Laksetildelingsforskriften §§ 8, 22, 5., 23, 27
Myndighet: Fiskeridirektoratet
Formål: Akvakultur av matfisk til visningsformål skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum.
Begrensning i antall lokaliteter: Maksimum 2 lokaliteter, jf laksetildelingsforskriften § 34, første ledd. Tilsagnet er knyttet til omsøkt lokalitet.Endring av lokaliseringen krever ny behandling i Fiskeridirektoratet.
Begrensning i størrelse: Inntil 780 tonn MTB. Skal bla ta hensyn til omfanget av visningsvirksomheten og hvor tilgjengelig akvakulturvirksomheten er.
Begrensning i tid: Inntil 10 år med mulighet til forlengelse.
Særlige vilkår for tildelingen: Akvakulturvirksomheten skal være særlig egnet for formidling,
og tilrettelegges for publikum, herunder vektlegges egnethet av omsøkt lokalitet. Det kan også legges vekt på avstanden til andre akvakulturvirksomheter med visningsformål og om akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av andre større turistmål.