3.4.2. Søknad

Ingen kan drive akvakulturvirksomhet uten tillatelse, og for å få tillatelse må det søkes om dette.

Endringav tillatelse krever også tillatelse av tildelingsmyndighetene. Dette følger av at en tillatelse gir rett til produksjon av bestemte arter på avgrensede geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang, jf. bl.a. laksetildelingsforskriften kapittel 6 om lokalitetsklarering og § 7 i tildelingsforskriften for andre arter. Se også samme forskrift § 4 fjerde ledd og laksetildelingsforskriften § 29 andre ledd.

Dette innebærer at endring av art på klarert lokalitet også må godkjennes. Søknad om endring fra marine arter til laks, ørret og regnbueørret er normalt ikke kurant.

Søknad skal sendes på søknadsskjema godkjent av Fiskeridirektoratet sentralt. Se f. eks. laksetildelingsforskriften § 8 første ledd og tildelingsforskriften for andre arter § 9 første ledd.

Se de tre søknadsskjemaene; landbaserte anlegg, flytende anlegg og havbeite samt veileder til de to første søknadsskjemaene. Det er også laget rettledning for behandling av havbeitesøknader. Se lenker i del 6.

Fylkeskommunen i Sør Trøndelag (FKST) arbeider med elektronisk søknadsskjema og har to ”piloter” til utprøving av skjemaet. Dette forutsettes ferdig i Alt Inn våren 2011. De ulike fylkeskommuner kan kontakte FKST dersom det er spørsmål om den elektroniske versjonen.

Sektormyndighetenes behov for opplysninger er innarbeidet i skjemaene.
I søknadsskjemaene framgår det hva søker skal opplyse om. Samtidig vil det være spørsmål som søker må besvare og som vil kunne belyse om søknaden er kurant å innvilge. Avslutningsvis i skjemaene oppsummeres etterspurte og nødvendige vedlegg. Dette danner også grunnlag for tildelingsmyndighetenes kvalitetssikring av søknaden.

Søknadsskjemaene for flytende og landbaserte anlegg med veileder ble ajourført uke 35/2010. Nynorsk versjon foreligger også. Dokumentene inneholder endringer av saksbehandlingsprosedyren og koordineringsansvaret mht vassdragsreguleringsloven.