3.4.1. Konsekvensutredning (KU)

KU-forskriften av 26.06.09 er hjemlet i plan- og bygningsloven og Miljøverndepartementet forvalter forskriften. I gitte tilfeller (f eks ved større anlegg) kan forskriften komme til anvendelse i forhold til søknader om akvakulturtillatelser.

Fordi oppgaven om KU må ses i sammenheng med klarering av akvakulturtillatelser, ble den i sin tid lagt til Fiskeridirektoratet. I forbindelse med forvaltningsreformen er myndigheten overført til fylkeskommunene, se KU-forskriften vedlegg II pkt. 40 og lenken i del 6.

Fiskeridirektoratet delegerte i 2006 ansvaret som ansvarlig myndighet for KU av akvakulturtiltak til sine regionkontor. De faglige vurderingene skal gjøres i tilknytning til behandling av søknader om så vel nye tillatelser som utvidelse av eksisterende tillatelser.
for KU for akvakulturanlegg utarbeidet av Fiskeridirektoratet samt øvrige dokumenter og lenke i del 6. Veilederen beskriver hvordan Fiskeridirektoratet behandlet konsekvensutredninger fram til 01.01.10. Den er ikke oppdatert da Fiskeridirektoratet ikke lenger har myndighet etter forskriften. Vi har likevel besluttet å lenke veilederen da fylkeskommunene muligens kan dra nytte av den når de skal lage sine rutiner.