Skjul søk

J-129-2018: (Utgått) Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Erstatter: J-84-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.07.2018

Gyldig til: 16.07.2018

Publisert: 02.07.2018

Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. juli 2018 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 andre ledd.

§ 1 Forbud mot fiske

I perioden fra og med 3. juli 2018 til og med 16. juli 2018 er det forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 58 grader 58,0 minutter                    Øst 002 grader 17,0 minutter
  2.  Nord 58 grader 58,0 minutter                    Øst 003 grader 10,0 minutter
  3.  Nord 58 grader 37,0 minutter                    Øst 002 grader 50,0 minutter
  4.  Nord 58 grader 37,0 minutter                    Øst 002 grader 10,0 minutter
     herfra videre til posisjon 1.

§ 2 Unntak

Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fisker etter sild, makrell og hestmakrell med pelagisk trål, ringnot, drivgarn og dorg/juksa fiske i område angitt i § 1. I tillegg kan det fiskes med teiner og skjellskrape i området. Garn kan også benyttes ved fiske i dette området dersom maskevidden tilsvarer det som er angitt i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen av 22. desember 2004 for direkte fiske etter torsk, hyse, sei og hvitting. Innenfor det stengte området kan det også fiskes med reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert.

§ 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 16. juli 2018.

HJ/EW