Salgslagene

Fiskesalgslagene eies av fiskerne og er regulert gjennom fiskesalslagslova. Det er forbudt å omsette marin fisk i Norge utenom salgslagene.

Omsetningsplikten gjelder for alle landinger fra norske fartøy i Norge og i utlandet, for utenlandske fartøy som lander i Norge og for all fritidsfisk som omsettes.

Salgslagene er ved  fiskesalslagsloven (lovdata.no) og havressurslovens  § 48 (lovdata.no) tillagt flere offentlige oppgaver knyttet til landings- og sluttseddel, ressurskontroll og administrativ inndragning ved fiske over kvote, ulovlig bifangst med mer. Salgslagene er underlagt forvaltningsloven i denne delen av virksomheten.

Vi kjenner ikke til andre land der organisasjoner som er eid av fiskerne, har slike roller som i Norge. 

Fiskeridirektoratet samarbeider med salgslagene om forvaltningsoppgaver, men samtidig har vi et tilsynsansvar for å se hvordan salgslagene gjennomfører sitt forvaltningsansvar i medhold av lov.

Fiskesalgslagene

Vi har fem salgslag for marin fisk i Norge.

Norges Sildesalgslag omsetter pelagisk fisk (fisk som svømmer høyt i vannet) som sild og makrell for hele Norge.

De fire andre fiskesalgslagene omsetter bunnfisk som torsk, sei, hyse etter en geografisk fordeling av landet.

Norges Råfisklag  i Tromsø

Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag (SUROFI) i Ålesund

Vest-Norges Fiskesalslag i Måløy

Fiskehav i Kristiansand