Om dataene – omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt

Rapporten inneholder en oversikt over offisielle norske omregningsfaktorer som omregner antall individ av en art til rund vekt. Den viser de gjeldende omregningsfaktorene.

Definisjon

I denne rapporten er omregningsfaktor definert som det tallet en multipliserer antall individ av en art som landes for å estimere landingen i kg rund vekt, og omregningsfaktor tilsvarer gjennomsnittlig vekt per individ av en gitt art i kg. De offisielle omregningsfaktorene benyttes ved uarbeidelse av offisiell fiskeristatistikk, ved kvoteavregning og til kontrollformål.

Forskrift

Omregningsfaktorer er omhandlet i forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Oppdateringstidspunkt

Data blir løpende oppdatert hver dag kl. 12.

Kilde

Fiskeridirektoratets register over offisielle omregningsfaktorer.

Oppdatert: 01.02.2023