Merkeregisteret - årlig avgift

Om registeret over merkepliktige norske fiskefartøy og satsene for avgift.

Avgiftssatser

For hvert fartøy som står i Fiskeridirektoratets register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret), skal eier av fartøyet per 1. januar det enkelte år betale en avgift. Det er eier pr. 1. januar som er ansvarlig for innbetalingen, uavhengig av senere eierskifte. Eier får tilsendt faktura rundt 15. februar hvert år, og avgiften må være betalt innen 15. mars.

Fartøyets lengde

Kroner

0-14,99 meter største lengde

1250

15-27,99 meter største lengde

2500

28 meter største lengde og over

3500

Betaling

Årlig avgift betales med tilsendt faktura. Faktura sendes ut fra Statens innkrevingssentral.

Kontakt Statens Innkrevingssentral

Du skal kontakte Statens Innkrevingssentral hvis:

  • det er feil navn, adresse eller beløp i fakturaen
  • fakturaen allerede er betalt
  • du ønsker betalingsutsettelse