Om dataa - fiskebestandar

Status for data

Offisiell statistikk.

Frå og med 2021 er det Fiskeridirektoratet som har ansvar for publisering av denne statistikken. Tidlegare var det Statistisk sentralbyrå som hadde dette ansvaret.

Metode

Kvart år samlar forskarane inn informasjon om dei ulike fiskebestandane frå eigne tokt (fiskeriuavhengige data) og frå kommersielt fiske (fiskeriavhengige data).

Havforskningsinstituttet har ei rekke tokt til samme tid kvart einaste år. Frå tokta vert det samla inn ulike prøvar, for eksempel stikkprøvar frå sjøen som vert vurdert opp mot data frå ekkolodd, og prøvar av fisk som blir aldersbestemt. Frå fiskeria vert det samla inn stikkprøvar for å bestemme storleiks- og aldersfordeling på det som blir fiska. Fangststatistikk (fangst i tonn for ulike flåtegrupper) kjem frå Fiskeridirektoratet.

Forskarane samarbeider med forskarar fra andre land for å berekne storleiken på dei ulike fiskebestandane. Dette samarbeidet skjer i ICES, som er det internasjonale rådet for havforskning (hi.no). Metodane og datagrunnlaget som vert brukt i bestandsvurderingane blir reviderte med jamne mellomrom. Dette skjer fordi metodane vert vidareutvikla og det kan komme nye datakilder og/eller revisjoner av eksisterande dataseriar.

Dei fleste fiskeria i Norge er styrt av ein forvaltningsstrategi med ein tilhøyrande haustingsregel. Forskarane vurderer reproduksjonsevna til gytebestandane, det vil sei om bestandane har eit nivå som vil gi god, redusert eller dårleg rekruttering (nye generasjonar fisk). I tillegg vert fiskedødelighet berekna, altså kor mykje som vert fiska av bestanden, og om bestanden vert hausta bærekraftig eller ikkje.

Kjelde

Endringar i data sidan forrige publisering

Publiseringsår

Endringar i totalbestand

Endringar i gytebestand

Kommentar

2021
  • Sild, norsk vårgytende: 1984, 1988-2019
  • Kolmule: 1981-2019
  • Torsk, nordaustarktisk: 1946-2019
  • Sei, nordaustartisk: 1961-1967, 1970, 1972-1975, 1981-1982, 1985, 1989-1990, 1992-2019
  • Hyse, nordaustarktisk: 1950-1983, 1985-2010, 2012-2019
  • Sild, norsk vårgytende: 1988-2019
  • Kolmule: 1981-1988, 1990-2019
  • Torsk, nordaustarktisk: 1946-2019
  • Sei, nordaustartisk: 1964-1967, 1989, 1998-2019
  • Hyse, nordaustarktisk: 1950-1951, 1953-1960, 1962-1983, 1985-1990, 1992-2019
Samanlikningsgrunnlaget er her den siste publiseringa som vart gjort av Statistisk sentralbyrå: 08179 Fiskebestandar, etter fiskeslag 1946-2019 (ssb.no)