Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om statistikken - Merkeregisteret

Her finner du nærmere opplysninger om ansvarsforhold og innhold i merkeregisteret

1. Administrative opplysninger

1.1. Navn

Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Registeret inneholder teknisk informasjon om fartøy og opplysninger om eierforhold. Opplysningene er tilgjengelig i fartøyregisteret som i tillegg også har opplysninger om konsesjoner, deltakeradganger, kvoter og fangst.

1.2. Emnegruppe

Alle fartøy og båter som brukes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres i registeret over merkepliktige norske fiskefartøyer (merkeregisteret) og påmales egne fiskerimerker. Før et fartøy kan delta i ervervsmessig fiske må eieren ha fått tillatelse fra fiskerimyndighetene til å nytte fartøyet til dette, det må tildeles ervervstillatelse.

1.3. Hyppighet og aktualitet

Registeret oppdateres av Fiskeridirektoratet daglig mandag til fredag. Oppdaterte opplysninger fra registeret gjøres tilgjengelig neste dag i fartøyregisteret på Fiskeridirektoratets nettside. Det er kun gårsdagens opplysninger som er tilgjengelig på internett.

Historiske opplysninger fra merkeregisteret for årene 1920–2001 er tilrettelagt av Fiskeridirektoratets bibliotek .

Statistiske opplysninger fra merkeregisteret blir årlig (hver vår) publisert i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar». Publiseringen skjer av Fiskeridirektoratet sentralt, og er også tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Opplysninger fra registeret benyttes av fiskeriforvaltningen ved saksbehandling, i reguleringssammenheng og til kontroll. Opplysningene benyttes også av salgslag, kystvakt mv.

1.4. Geografisk nivå

Ved oppslag via Fiskeridirektoratets nettside kan en hente ut opplysninger på fylkes- og kommunenivå samt på fartøynivå fra dagens elektroniske merkeregister. Opplysningene er basert på oppdateringer gjort i Fiskeridirektoratet den foregående dag.

1.5. Ansvarlig seksjon

Fiskeridirektoratet, Fartøy- og deltakerseksjonen.

1.6. Lovhjemmel

Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 22 med videre og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) §§ 12-24.

1.7. EU-rettsakt

Ikke relevant.

1.8. Internasjonal rapportering

FAO, OECD, EUROSTAT mv.

2. Bakgrunn og formål

2.1. Formål og historie

Under skreifisket i Lofoten var det samlet store mengder fiskefartøy på meget begrensede havområder, noe som i tidens løp gjorde det nødvendig å fastsette lover og regler for å opprettholde orden.

Herunder ble det også så tidlig som 23. mai 1857 fastsatt regler om at alle deltakende fiskefartøy i Lofoten skulle være merket i fisketiden.

Senere ble tilsvarende regler innført også for andre deler av kysten der det foregikk store fiskerier.

Bestemmelser om ulike regionale og periodiske merkesystemer ble etter hvert tungvint, uoversiktlig og utilfredstillende, og i lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer (merkeloven) ble det vedtatt bestemmelser om faste hjemstedsmerker for fiskefartøy.

Formålet har over tid blitt mer sammensatt. I Ot.prp.nr. 54 (1948) heter det at;

«Opprinnelig hadde ordningen med merking av fiskefartøyer først og fremst den hensikt å kunne tjene til identifikasjon av farkostene på fiskefeltet. Dette hensyn er selvsagt fortsatt til stede, men ved siden herav har merkeregisterets betydning i statistisk øyemed blitt meget fremtredende og spesielt til bruk i dette øyemed har man ansett det nødvendig med en revisjon av merkeloven for at registeret i større utstrekning enn hittil skal kunne gi et riktig bilde av fiskeflåten til enhver tid».

Opplysningene i dagens elektroniske merkeregister brukes i fiskeriforvaltningen til statistikk-, regulerings- og kontrollformål.

Det elektroniske merkeregisteret nyttes også som basisregister for deler av Fiskeridirektoratets øvrige registre som for eksempel konsesjons- og deltakerregisteret, kvoteregister, og landings- og sluttseddelregister.

En samlet oversikt over fartøy i merkeregisteret ble første gang utgitt i bokform i 1920, og ble senere utgitt (i hovedsak) hvert annet år frem til og med 2001.

Disse bøkene er skannet og tilgjengelig via Fiskeridirektoratets nettside.

Merkeregisteret ble også ført elektronisk for hele landet fra 1971. De historiske data frem til og med 1999 relaterer seg til registeret slik det var 31. desember det enkelte år.

Fra og med 2000 ble det sentrale registeret ført i et nytt elektronisk system. En del av de fysiske dataene om det enkelte fartøy som ble ført i det gamle elektroniske registeret ble ikke videreført i det nye systemet, f.eks. fartøyets dybde i riss.

Fra og med 2000 ble det imidlertid etablert mulighet til å føre inn i det elektroniske registeret flere eieropplysninger enn i det gamle registeret, fra da av er også medeiere ført inn i registret, ikke bare den juridiske person som eier det enkelte fartøy.

Størrelsene på fartøyene ble opprinnelig oppgitt i fot, men er nå oppgitt i meter.

2.2. Brukere og anvendelsesområder

  • Fiskerimyndighetene
  • Kystvakt
  • Salgslag
  • Opplysninger fra registeret blir også nyttet av Skipsregistrene (NOR) og av Sjøfartsdirektoratet
  • Andre

3. Om produksjon av statistikken

3.1. Omfang

Merkeregisteret oppdateres hver dag (hver arbeidsdag) i tråd med mottatte meldinger om innmeldinger (etter at ervervstillatelse er gitt), endringer eller slettinger i registeret. Fartøy kan også slettes fra registeret etter at det er fattet vedtak om tilbakekall av ervervstillatelse.

3.2. Datakilder

Merkeregisteret føres på grunnlag av opplysninger som oppgis av fartøyeier eller av megler eller lignende på vegne av fartøyeier, sammenholdt med opplysninger fra andre offentlige registre.

3.3. Utvalg

Ikke relevant.

3.4. Datainnsamling

Ikke relevant.

3.5. Kontroll og revisjon

Ved behandling av søknader om ervervstillatelse, konsesjoner og/eller deltakeradganger er det lagt inn som fast rutine i eget saksløp at registeropplysningene skal kontrolleres.

Ved innføring av fartøy i merkeregisteret eller ved føring av endringer i merkeregisteret, kontrolleres opplysningene mot opplysninger fra eksterne registre (Brønnøysundregistrene, Skipsregisteret (NOR), folkeregisteret m.v.) samt mot etterspurt og tilsendt dokumentasjon.

Ved utsending av krav om betaling av årlig avgift for å ha fartøy i merkeregisteret blir mulige feil i postadressene for fartøyeierne avdekket og rettet opp.

Ved bruk av registeret i Fiskeridirektoratet i forbindelse med fastsettelse av årlige reguleringer, ved kontroll av gjennomføring av fisket, ved utarbeidelse av statistikkopplysninger samt ved salgslagenes bruk av registrene, vil feil i registrene bli avdekket, rapportert og rettet.

Med ulike mellomrom «vaskes» opplysningen mot andre offentlige registre, og nødvendige undersøkelser og rettinger i registeret blir gjort på bakgrunn av dette.

Fiskeridirektoratet arbeider kontinuerlig, gjennom kvalitetssikring av saksbehandlingsrutiner og ved gjennomføring av spørreundersøkelser, å avdekke mulige feil og få rettet disse opp.

Ved at opplysningene fra merkeregisteret er gjort tilgjengelig på internett, vil både personene opplysningene direkte gjelder og andre lett kunne avdekke om det forekommer feil, for deretter å få dette rettet opp ved å rapportere om feilen.

3.6. Beregninger

Ikke relevant.

3.7. Konfidensialitet

Merkeregisteret inneholder personopplysninger som er underlagt de begrensninger som følger av lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Taushetsplikt ved bruk av personopplysningene fra merkeregisteret i saksbehandlingen følger av forvaltningsloven.

4. Begreper, variabler og grupperinger

4.1. Definisjon av de viktigste begreper og variabler

Merkeregisteret inneholder tekniske opplysninger om fiskefartøy, herunder største lengde, lengde L, bredde, bruttotonnasje, fartøyets og motorens byggeår, motorkraft, skrogmateriale samt opplysninger om målebrev/identitetsbevis.

Videre har merkeregisteret opplysninger om fartøyets eier, herunder eierens navn, organisasjonsnummer, fødselsnummer (11 siffer), adresser (postadresse og/-eller forretningsadresse dersom denne er oppgitt), kontaktperson samt oversikt over medeiere dersom eier av fartøyet er et foretak/selskap.

4.2. Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

5. Feilkilder og usikkerhet

5.1. Måle- og bearbeidingsfeil

Ikke relevant.

5.2. Frafallsfeil

Ikke relevant

5.3. Utvalgsfeil

Ikke relevant.

5.4. Andre feil

Fartøyeier kan ha unnlatt å melde endring som er meldepliktig. Det kan også være feil gjort i forbindelse med registerføringen.

6. Sammenliknbarhet og sammenheng

6.1. Sammenliknbarhet over tid og sted

I perioden 1917 og fram til i dag har det vært gjennomført endringer i lovverket og andre endringer, for eksempel overgang til elektronisk register og deretter overgang til nye typer elektroniske registre som ikke omfatter alle typer opplysninger som var i de tidligste registrene.

På den anne side inneholder de nye versjonene av elektroniske registre nye opplysninger som ikke var i de gamle registrene. Dette har medført at ikke alle opplysninger i registrene kan spores i en sammenhengende linje over hele perioden.

Det sentrale merkeregisteret har helt siden 1917 vært landsomfattende, basert på lokale registre, og omfatter gjennom hele perioden alle norske fiskefartøy som nyttes til ervervsmessig fiske.

6.2. Sammenheng med annen statistikk

Dagens elektroniske merkeregister er basisregister for tilknyttede registre i Fiskeridirektoratet, så som konsesjons- og deltakerregisteret, kvoteregisteret og landings- og sluttseddelregisteret. Disse registrene utgjør sammen Fiskeridirektoratets fartøyregister.

7. Tilgjengelighet

7.1. Publikasjoner og andre lenker

Hver dag legges det på Fiskeridirektoratets nettside ut oppdaterte opplysninger i Fiskeridirektoratets fartøyregisteret, der også opplysninger fra merkeregisteret er å finne.

Statistiske opplysninger fra merkeregisteret blir årlig (hver vår) utgitt i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar». Publiseringen skjer av Fiskeridirektoratet sentralt.

Dagens merkeregister på fartøynivå (Fiskeridirektoratets fartøysregister) er også tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Merkeregisteret ble i årene 1920–2001 utgitt i bokform som Register over merkepliktige norske fiskefarkoster, først annet hvert år, og de siste årene hvert år. Merkeregisterbøkene for årene 1920-2001 er skannet og tilrettelagt av Fiskeridirektoratets bibliotek og er tilgjengelig fra Fiskeridirektoratets nettside og biblioteket .

Historisk statistikkmateriale fra merkeregisteret er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Historiske data på fartøynivå fra det elektroniske merkeregisteret før 2000 er ikke tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

7.2. Lagring og anvendelser for grunnmaterialet

Grunnlagsmaterialet lagres og anvendes i Fiskeridirektoratet sentralt og regionalt som fastsatt i forvaltningsloven, arkivloven, deltakerloven og ervervstillatelsesforskriften.