Om dataene – landingsmåned

Oppdateringstidspunkt

Tallene vil som regel oppdateres andre torsdag hver måned. Se Statistikkalenderen for nøyaktig dato for publisering; Statistikkalenderen

Kilde

  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister. Registeret omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy. Fangsttallene inkluderer norske skolekvoter, forskningsfangst og fritidsfiske som er omsatt. Oppgitt kvantum for øyepål, kolmule og tobis og annen sil kan inneholde bifangst av andre arter ved levering til mel og olje. Dataene er innsendt via fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. 
  • Fiskeridirektoratets merkeregister. Registeret omfatter alle registrerte norske fiskefartøy.

I koblingen av data i de to registrene, har vi koblet fangsttidspunkt i landings- og sluttseddelregisteret opp mot fartøyets gyldighetsperioder i merkeregisteret.

Innhold

Tallene er fordelt på landingsmåned og etter art, fartøylengde og redskap. Rapporten inneholder tall til og med foregående måned.

Endret definisjon av fangstinntekt

Fra og med 2018 har fangstverdi fått ny definisjon. Dette er gjort da vi mener dette vil gi et bedre bilde av verdiskapningen i fisket, samt at ny definisjon er mer i samsvar med verdibegrep som benyttes i andre sammenhenger.

  • Definisjon 2018-:
    • Beløp for fisker + Etterbetaling
  • Definisjon 2000-2017 (utbetalt verdi):
    • Beløp for fisker + Støttebeløp - Lagsavgift - Inndradd fangstverdi + Etterbetaling

Avvik

Det kan komme små avvik i forhold til offisielle statistikk på grunn av at data er hentet fra forvaltnings data der endringer og korrigeringer tre år tilbake i tid er mulig.

Oppdatert: 27.07.2020