Dispensasjon fra samtidighetskravet

Prøveordningen for dispensasjon fra samtidighetskravet i vinterfiske etter torsk, videreføres også i 2024. Ordningen gjelder fra 1. februar til og med 31. mai 2024.

Ved å registrere kontaktinformasjon i et eget skjema hos Fiskeridirektoratet, gis det en generell dispensasjon frem til fisket avsluttes til å forlate mottaksstedet før seddelen er ferdig utfylt og signert. Dispensasjonen er gyldig så lenge fartøyet leverer til samme mottaksanlegg, og med samme skipper om bord som registrert på skjemaet.

Søk dispensasjon fra samtidighetskravet

Formål og vilkår

Kravet er at seddelen skal undertegnes av mottaker/kjøper eller dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet. Begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

I henhold til landingsforskriften § 8 tredje ledd (lovdata.no) kan Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel. Ved å registrere kontaktinformasjon i søknadsskjemaet gis det dispensasjon til å forlate mottaksstedet før seddelen er ferdig utfylt og signert. 

For å kunne benytte dispensasjonen skal fartøyet være tilgjengelig innenfor rimelig tid. Det vil si at fartøyet skal oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet frem til fangsten er veid og  seddelen er fylt ut og signert av den som landet og mottaker/kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det, skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll.

Søknadsskjemaet skal registreres på nytt ved landing til nytt mottaksanlegg og ved bytte av skipper.

Fartøy som har påslått VMS eller AIS behøver ikke å oppgi hvor fartøyet vil ligge til kai i skjemaet.

Dersom den som lander har behov for å bevege seg utover det som står beskrevet over kreves en dispensasjonssøknad etter landingsforskriften § 8 tredje ledd.