Registrering i kjøperregisteret som kjøper av fangst i første hånd

Skjemaet brukes for å registrere kjøpere av fisk direkte fra fisker.

Registrer deg som kjøper av fangst

Det må påberegnes saksbehandlingstid.

Den som skal kjøpe fangst i første hånd skal være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere (kjøperregisteret). Det er forbudt å kjøpe fangst på andre steder enn de anlegg eller steder som er registrert i kjøperregisteret.

Les mer om kjøperregistrering

Søknadsskjemaet skal inneholde følgende opplysinger:

  1. Organisasjonsnummer til søker/foretak, navn, adresse, telefon, e-postadresse samt navn og adresse til styreleder og daglig leder.
  2. Nøyaktig sted der kjøp av fangst skal skje, mottaksstasjon og liknende. Med nøyaktig sted menes besøksadresse og kommunenummer der anlegget geografisk ligger, eventuelt godkjennings-nummer og nøyaktige koordinater i grader og desimalminutt.
  3. At kjøper plikter å holde seg orientert om og å overholde de forretningsreglene og omsetnings- og salsreglene som gjelder i salsorganisasjonen. Her inngår til en hver tid å stille den bankgaranti eller tilsvarande som salgsorganisasjonene krever. Jamfør lov førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser § 10 (lovdata.no)