Skjul søk

J-75-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2017

Erstatter: J-32-2017

Erstattet av: J-235-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.05.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Publisert: 16.05.2017

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2017

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11 og 12, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

 I

I forskrift 23. februar 2017 nr. 226 om regulering av fisket etter tobis i 2017 gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

 Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 120 000 tonn tobis fra og med 15. april til og med 23. juni innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner: 

 § 3 andre ledd skal lyde

 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 4,15.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

----------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2017

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. februar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 37 og 59 og lov om 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske tobis i 2017.

§ 2 Totalkvote og åpne områder

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 120 000 tonn tobis fra og med 15. april 2017 til og med 23. juni 2017 innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Forvaltningsområde 1b. Inner Shoal nord.

  Området mellom N56˚40` og N57˚04`, vest for Ø004˚36` til norsk sektorlinje i vest.

 2. Forvaltningsområde 1c. Inner Shoal midt.

  Området nord for N56°40’ og sør for N56°44’, vest for Ø004°36’ og ellers avgrenset av norsk sektorlinje i sør og vest.

 3. Forvaltningsområde 2b. Outer Shoal nord, Karusellen, Hardangerviden.

  Området nord for N57˚16`og sør for N57˚27`, og mellom Ø005˚18`og norsk sektorlinje i vest.

 4. Forvaltningsområde 2c. Outer Shoal midt, Snuplassen.

  Området nord for N57˚11`og sør for N57˚16`, og mellom Ø005˚18`og norsk sektorlinje i vest.

 5. Forvaltningsområde 3b. Vestbanken sentral, Falittene.

  Området mellom følgende koordinater;
  1. N56˚40`(Ved sektorlinja); Ø005˚18`
  2. N57˚27` ; Ø005˚50`
  3. N57˚27` ; Ø006˚14`
  4. N56˚50,5` (Mot sektorlinje) ; Ø005˚50`

 6. Forvaltningsområde 3c. Vestbanken øst.

  Området mellom følgende koordinater;
  1. N56˚50,5` (Mot sektorlinje) ; Ø005˚50`
  2. N57˚27` ; Ø006˚14`
  3. N57°27’; Ø007°49,5’ (Ved sektorlinja)

 7. Forvaltningsområde 4a. Albjørn, Østbanken sør og Engelsk Klondyke Sør.

  Området mellom N57˚27` og N57˚41`, og norsk sektorlinje i vest og Ø005˚18` i øst.

§ 3 Maksimalkvoter

Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med adgang til å delta. Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter tobis.

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 4,15.

§ 4 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

 Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

 Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

 Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

 Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

 Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

 Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

 § 5 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utrustet for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 6 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 7 Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 8 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 9 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.

Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves:

Forskrift 20. desember 2016 nr. 1777 om regulering av fisket etter tobis i 2017.

AH/EW