Skjul søk

J-235-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2018

Erstatter: J-75-2017

Erstattet av: J-22-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 14.12.2017

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

 § 1 Generelt forbud

 Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis i 2018.

 § 2 Straff

 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 § 3 Ikrafttredelse

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

AH/EW