Skjul søk

J-144-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012

Erstatter: J-113-2012

Erstattet av: J-229-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.08.2012

Gyldig til: 01.01.2013

Publisert: 03.08.2012

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012

Innholdsfortegnelse:

Fiskeri- og kystdepartementet har den 1. august 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 13, 15,16, 22 og 36 fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 21. desember 2011 nr. 1475 om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012, gjøres følgende endringer:

Overskrift (endret) skal lyde:
Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai i 2012

§ 2 første ledd (endret) skal lyde:
Det er forbudt å fiske og lande brugde (Cetorhinus maximus), pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og silkehai (Carcharhinus falciformis). Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 3 første ledd (endret)blir ny § 2 annet ledd og skal lyde:
Dersom fartøy ved fiske etter andre fiskeslag får bifangst av brugde, håbrann eller silkehai, skal levedyktig fisk straks slippes på sjøen. Det gjelder ikke ilandføringsplikt for død eller døende brugde og håbrann. Alle fangster skal likevel rapporteres.

§ 3 annet ledd (endret) blir ny § 3 første ledd og skal lyde:

Unntatt fra forbudet i § 2 første ledd er det ved fiske med konvensjonelle redskap tillatt å ha inntil 20 % bifangst av pigghå regnet i rund vekt. I tidsrommet fra og med 1. januar 2012 til og med 3. juni 2012 regnes bifangst av pigghå per uke ut fra samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Innenfor rammen av bifangst per uke er det likevel tillatt at andelen pigghå overstiger 50 % i den enkelte fangst og ved landing.

§ 3 tredje ledd (endret) blir nytt annet ledd og skal lyde:

For fartøy som fisker med garn og line i tidsrommet fra og med 31. juli 2012 til og med 31. desember 2012 kan fangst av pigghå utgjøre inntil 20 % av samlet fangst i hele perioden.

§ 3 fjerde ledd (endret) blir nytt tredje ledd og skal lyde:
Ved lovlig bifangst som nevnt i første ledd gjelder forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk tilsvarende.

§ 3 femte ledd (endret) blir nytt fjerde ledd og skal lyde:
Ved landing av brugde, pigghå, håbrann og silkehai som bifangst skal det på landings- eller sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann og silkehai i 2012

Fiskeri- og kystdepartementet har 21. desember 2011, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 13, 15, 16, 22 og 36 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for fiske i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og i internasjonalt farvann i ICES-statistikkområdene I-XIV.

For utlendinger og utenlandske fartøy gjelder forskriften i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande brugde (Cetorhinus maximus), pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og silkehai (Carcharhinus falciformis). Forbudet gjelder også fritidsfiske.

Dersom fartøy ved fiske etter andre fiskeslag får bifangst av brugde, håbrann eller silkehai, skal levedyktig fisk straks slippes på sjøen. Det gjelder ikke ilandføringsplikt for død eller døende brugde og håbrann. Alle fangster skal likevel rapporteres.

§ 3 Bifangst

Unntatt fra forbudet i § 2 første ledd er det ved fiske med konvensjonelle redskap tillatt å ha inntil 20 % bifangst av pigghå regnet i rund vekt. I tidsrommet fra og med 1. januar 2012 til og med 3. juni 2012 regnes bifangst av pigghå per uke ut fra samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Innenfor rammen av bifangst per uke er det likevel tillatt at andelen pigghå overstiger 50 % i den enkelte fangst og ved landing.

For fartøy som fisker med garn og line i tidsrommet fra og med 31. juli 2012 til og med 31. desember 2012 kan fangst av pigghå utgjøre inntil 20 % av samlet fangst i hele perioden.

Ved lovlig bifangst som nevnt i første ledd gjelder forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk tilsvarende.

Ved landing av brugde, pigghå, håbrann og silkehai som bifangst skal det på landings- eller sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ.

§ 4 Overvåkningsfiske

Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

§ 5 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 7 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember 2012.

MKB/EW