Skjul søk

J-113-2012: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012

Erstatter: J-112-2012

Erstattet av: J-144-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.06.2012

Gyldig til: 01.01.2013

Publisert: 06.06.2012

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012

Innholdsfortegnelse:

Som følge av en feil i J-112-2012, gis forskriften ut på nytt:

Fiskeridirektoratet har den 4. juni 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11,13,15,16, 22 og 36 og forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012 av 21. desember 2011 § 5 fastsatt følgende forskrift:

I

§ 3 annet ledd (endret) skal lyde:

Ved fiske med konvensjonelle redskap er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av pigghå regnet i rund vekt. I tidsrommet fra og med 1. januar 2012 til og med 3. juni 2012 regnes bifangsten av pigghå ut fra samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Innenfor rammen av bifangst per uke er det likevel tillatt at andelen pigghå overstiger 50 % i den enkelte fangst og ved landing.

§ 3 tredje ledd (nytt) skal lyde:

I tidsrommet fra og med 4. juni 2012 til og med 31. desember 2012 kan fangst av pigghå utgjøre inntil 20 % av samlet fangst i hele perioden.

Gjeldende § 3 tredje og fjerde ledd blir § 3 fjerde og femte ledd.

II

Denne forskriften trer i kraft straks

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012

Fiskeri- og kystdepartementet har 21. desember 2011, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 13, 15, 16, 22 og 36 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for fiske i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og i internasjonalt farvann i ICES-statistikkområdene I-XIV.

For utlendinger og utenlandske fartøy gjelder forskriften i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande brugde, pigghå og håbrann. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 3 Bifangst

Dersom fartøy ved fiske etter andre fiskeslag får bifangst av brugde eller håbrann, skal levedyktig fisk straks slippes på sjøen. Det gjelder ikke ilandføringsplikt for brugde og håbrann. Alle fangster skal likevel rapporteres.

Ved fiske med konvensjonelle redskap er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av pigghå regnet i rund vekt. I tidsrommet fra og med 1. januar 2012 til og med 3. juni 2012 regnes bifangsten av pigghå ut fra samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Innenfor rammen av bifangst per uke er det likevel tillatt at andelen pigghå overstiger 50 % i den enkelte fangst og ved landing.

I tidsrommet fra og med 4. juni 2012 til og med 31. desember 2012 kan fangst av pigghå utgjøre inntil 20 % av samlet fangst i hele perioden.

Ved lovlig bifangst som nevnt i annet ledd gjelder forskrift av 22. januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk tilsvarende.

Ved landing av brugde, pigghå og håbrann som bifangst skal det på landings- eller sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ.

§ 4 Overvåkningsfiske

Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

§ 5 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 7 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember 2012.

MKB/EW