Skjul søk

J-102-2015: (Utgått) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015

Erstatter: J-62-2015

Erstattet av: J-301-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.05.2015

Gyldig til: 01.01.2016

Publisert: 13.05.2015

Forskrift om endring av forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 13. mai 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 12, 14 og 16, lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99 og forskrift 4. mars 2015 om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 § 11.

I

I forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 gjøres følgende endring:

§ 3 annet ledd (endret) skal lyde:

 Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 2 tonn til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

§ 4 (endret) skal lyde:

§ 4 Deltakelse

Ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line kan delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015.

Fartøy som fisker med ringnot og som har fått adgang til å delta i forsøksfisket etter § 5, kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31.oktober fiske og lande inntil 20 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

Fartøy som fisker med line og som har fått adgang til å delta i forsøksfiske kan i perioden fra og med 1.august til og med 31.desember 2015 fiske og lande inntil 14,5 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

§ 6 første ledd (endret) skal lyde:

Ringnotfartøy med adgang til å delta i fiske etter makrellstørje skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT).

§ 7 (endret) skal lyde:

§ 7 Rapportering, inspektører og havneanløp
Fartøyene skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36. Melding om havneanløp etter nevnte forskrift § 13 skal sendes senest fire timer før estimert anløp havn.

Før fangst av makrellstørje kan landes skal inspektør fra Fiskeridirektoratet være til stede på mottak.

Fangst av makrellstørje kan kun leveres til havner utpekt særskilt til dette formålet av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum, annet og tredje ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 4. mars 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for norske fartøy i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard, i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2015.

§ 3 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy fiske og lande inntil 36,57 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 2 tonn til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

§ 4 Deltakelse

Ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line kan delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015.

Fartøy som fisker med ringnot og som har fått adgang til å delta i forsøksfisket etter § 5, kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31.oktober fiske og lande inntil 20 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

Fartøy som fisker med line og som har fått adgang til å delta i forsøksfiske kan i perioden fra og med 1.august til og med 31.desember 2015 fiske og lande inntil 14,5 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

§ 5 Påmelding

Fartøy over 15 meter største lengde som fisker med ringnot eller line og som vil delta i fisket, må sende påmelding til Fiskeridirektoratet fax.nr. 55 23 80 90, på følgende e-post: postmottak@fiskeridir.no, eller pr. brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Frist for påmelding for fartøy som fisker med ringnot er 16. mars 2015 og frist for påmelding for fartøy som fisker med line er torsdag 30. april 2015.

Fiskeridirektoratet velger ut de som er best egnet til å delta i fisket etter makrellstørje blant de påmeldte fartøyene. Ved utvelgelsen kan det legges vekt på

  • at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
  • tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje eller tilsvarende fiske
  • evne til å ivareta kvalitet på makrellstørjen frem til landing

Ingen fartøy kan delta i fisket etter makrellstørje uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer

§ 6 Observatører

Ringnotfartøy med adgang til å delta i fiske etter makrellstørje skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT).

Linefartøy med adgang til å delta i fiske etter makrellstørje skal ha 20% dekning av nasjonale observatører.

Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og andre kostnader som oppstår.

Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket.

§ 7 Rapportering, inspektører og havne

anløp
Fartøyene skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36. Melding om havneanløp etter nevnte forskrift § 13 skal sendes senest fire timer før estimert anløp havn.

Før fangst av makrellstørje kan landes skal inspektør fra Fiskeridirektoratet være til stede på mottak.

Fangst av makrellstørje kan kun leveres til havner utpekt særskilt til dette formålet av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum, annet og tredje ledd.

§ 8 Forbud mot omlasting

Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

§ 9 Forbud mot bruk av fly og helikopter

Det er forbudt å benytte fly og helikopter i forbindelse med fiske etter makrellstørje.

§ 10 ICCAT-regelverk

Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

§ 11 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 12 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 13 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 14 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015.

HO/EW