Skjul søk

J-62-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015

Erstatter: J-56-2015

Erstattet av: J-102-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.03.2015

Gyldig til: 01.01.2016

Forskrift om endring av forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 20. mars 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 12, 14 og 16, lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99 og forskrift 4. mars 2015 om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 § 11.

  I

  I forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 gjøres følgende endring:

  § 4 annet ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som fisker med ringnot og som har fått adgang til å delta i forsøksfisket etter § 5, kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31.oktober fiske og lande inntil 20 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 4. mars 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for norske fartøy i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard, i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2015.

  § 3 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy fiske og lande inntil 36,57 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

  § 4 Deltakelse

  Ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line kan delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Alternativt kan to fartøy som fisker med line gis tillatelse til å delta i forsøksfiske etter makrellstørje i 2015.

  Fartøy som fisker med ringnot og som har fått adgang til å delta i forsøksfisket etter § 5, kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31.oktober fiske og lande inntil 20 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  Fartøy som fisker med line og som har fått adgang til å delta i forsøksfiske kan i perioden fra og med 1.august til og med 31.desember 2015 fiske makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  § 5 Påmelding

  Fartøy over 15 meter største lengde som fisker med ringnot eller line og som vil delta i fisket, må sende påmelding til Fiskeridirektoratet fax.nr. 55 23 80 90, på følgende e-post: postmottak@fiskeridir.no, eller pr. brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Frist for påmelding for fartøy som fisker med ringnot er 16. mars 2015 og frist for påmelding for fartøy som fisker med line er torsdag 30. april 2015.

  Fiskeridirektoratet velger ut de som er best egnet til å delta i fisket etter makrellstørje blant de påmeldte fartøyene. Ved utvelgelsen kan det legges vekt på

  • at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
  • tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje eller tilsvarende fiske
  • evne til å ivareta kvalitet på makrellstørjen frem til landing

  Ingen fartøy kan delta i fisket etter makrellstørje uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer

  § 6 Observatører

  Ringnotfartøy med adgang til å delta i fiske etter makrellstørje skal ha 100 % dekning av observatører fra ICCATs regionale observatørprogram (RoP).

  Linefartøy med adgang til å delta i fiske etter makrellstørje skal ha 20% dekning av nasjonale observatører.

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og andre kostnader som oppstår.

  Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket.

  § 7 Inspektører og havner

  Før fangst av makrellstørje kan landes skal inspektør fra Fiskeridirektoratet være til stede på mottak.

  Fangst av makrellstørje kan kun leveres til havner utpekt særskilt til dette formålet av Fiskeridirektoratet og publisert på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

  § 8 Forbud mot omlasting

  Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

  § 9 Forbud mot bruk av fly og helikopter

  Det er forbudt å benytte fly og helikopter i forbindelse med fiske etter makrellstørje.

  § 10 ICCAT-regelverk

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

  § 11 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 12 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 13 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 14 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015.

  MKB/EW

  Publisert: 20.03.2015