Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-295-2022: Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai

Erstatter: J-250-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.12.2022

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21 desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 15, § 16 og § 22

  I

  I forskrift 13. desember 2013 nr. 1507 om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai gjøres følgende endring:

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og lande brugde (Cetorhinus maximus), pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og silkehai (Carcharhinus falciformis). Det er også forbudt å skjære finnene av brugde og håbrann før fangsten er landet.

  Forbudet mot å fiske pigghå gjelder ikke for fartøy under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i Norges indre farvann og sjøterritoriet.

  Dersom fartøy ved fiske etter andre fiskeslag får bifangst av brugde, håbrann eller silkehai skal levedyktig fisk straks slippes på sjøen. Det gjelder ikke ilandføringsplikt for død eller døende brugde og håbrann. Alle fangster skal likevel rapporteres.

  § 3 første ledd (endret) skal lyde:

  § 3 Bifangst

  Uten hensyn til forbudet i § 2 første ledd er det for norske fartøy over 15 meter som fisker med garn og line tillatt å ha inntil 15 % fangst av pigghå.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------------

   

  Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai

  Fiskeri- og kystdepartementet har 13. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 13, 15, 16, 22, 36 og 52 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for fiske i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og i internasjonalt farvann i ICES-statistikkområdene I-XIV.

  For utlendinger og utenlandske fartøy gjelder forskriften i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og lande brugde (Cetorhinus maximus), pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og silkehai (Carcharhinus falciformis). Det er også forbudt å skjære finnene av brugde og håbrann før fangsten er landet.

  Forbudet mot å fiske pigghå gjelder ikke for fartøy under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i Norges indre farvann og sjøterritoriet.

  Dersom fartøy ved fiske etter andre fiskeslag får bifangst av brugde, håbrann eller silkehai skal levedyktig fisk straks slippes på sjøen. Det gjelder ikke ilandføringsplikt for død eller døende brugde og håbrann. Alle fangster skal likevel rapporteres.

  § 3 Bifangst

  Uten hensyn til forbudet i § 2 første ledd er det for norske fartøy over 15 meter som fisker med garn og line tillatt å ha inntil 15 % fangst av pigghå.

  Avregning etter første ledd regnes ut fra samlet fangst i hele perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni og hele perioden 1. juli til og med 31. desember. Følgende fangst inngår ikke i avregningsgrunnlaget etter første punktum:

  • Torsk fisket nord for 62°N
  • Hyse fisket nord for 62°N
  • Pelagiske arter

  Ved lovlig bifangst som nevnt i første og annet ledd gjelder forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk tilsvarende.

  § 4 Overvåkningsfiske

  Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 6 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

  MKRB/EW