Landings- og sluttsedlene

Landings- og sluttsedlene er kjernedokumentene i forvaltningen av marin fisk, og sedlene legger blant annet grunnlaget for ressursregnskap, forskning, reguleringer, stans i fisket, statistikk, sanksjoner og inndragning av overfisket kvote.

Krav til seddelen

Fisker og mottaker/kjøper er kollektivt ansvarlig for at fisken blir veid på vekt som er egnet til bruk ved landing av fisk og at seddelen signeres av begge parter før den som lander forlater mottaksstedet.

Salgslagene har ansvar for å se til at fisken registreres på seddel og at opplysningene sendes over til Fiskeridirektoratet fortløpende for videre behandling i statistikkavdelingen.

Seddelen sendes inn på XML-format via webservice, og blir kontrollert mot gjeldende kravspesifikasjon og skjema definert i XSD. Både seddelens format og innhold blir kontrollert.

Det blir sjekket om merkeregistrerte fiskefartøy har gyldig registreringsmerke på det aktuelle fangsttidspunktet. Fangst på fiskefartøy uten gyldig registreringsmerke blir fulgt opp under saksbehandling.

Når seddelen er mottatt blir det automatisk sendt tilbakemelding til salgslagene om resultatet av kontrollen. Eventuelle feil eller mangler resulterer i at seddelen blir avvist. Da mottar salgslagene melding om aktuell feil, slik at informasjonen kan korrigeres og sendes på nytt.

Seddeldata er stort sett offentlig informasjon

Landings- og sluttseddeldata blir stadig mer etterspurt av offentligheten; til forskning, miljøinteresser og så videre. Fiskeridirektoratets praksis har vært å vurdere denne informasjonen som offentlig. Unntakene har vært pris per seddel som har blitt påberopt som en forretningshemmelighet, og fødselsnummer som behandles som en sensitiv personopplysning (for de som er registrert på enkeltperson).

Det påligger myndighetene stadig sterkere krav via grunnlovens § 100 og § 112, samt miljøinformasjonsloven, om å åpne opp dataene i forvaltningen. Det skal vektes om fellesskapets behov for de sensitive dataene er større enn næringens behov for å skjerme. Nye vurderinger av hva som skal åpnes opp kan derfor komme.