IUU-listen

I medhold av forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregistrert fiske opprettet Fiskeridirektoratet 1. mai 2007 en IUU-liste.

Fartøy på listen vil ikke bli tildelt lisens for fiske i Norges økonomiske sone, og kan heller ikke tildeles ervervstillatelse for innføring i merkeregisteret. Brudd på forbudene kan medføre straff og inndragning.

Listen inneholder alle fartøy det til enhver tid er rettet forbud mot, med hjemmel i;

 • § 6 om forbud mot ilandføring, omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havn,
 • § 7 om forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester i norsk havn, samt omlasting, forsynings- og støttetjenester i Norges territorialfarvann og territorialfarvannet ved Jan Mayen,
 • § 8 om forbud rettet mot fartøy ført på regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners IUU-lister og
 • § 9 om forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøy.

IUU-listen har tre deler

IUU-listen presenteres i tre deler. Den første delen inneholder fartøy som rammes av alle forbud, inkludert anløpsnekt. Den andre delen fartøy som ikke uten videre rammes av anløpsnekt, mens den tredje delen inneholder fartøy som det er varslet vedtak om å nedlegge forbud mot.

Del 1

Fartøyene på del 1 av IUU-listen kan nektes adgang til norsk territorialfarvann og dermed norsk havn. Fartøyene kan ikke registreres med norsk flagg og vil ikke bli tildelt lisens for fiske i Norges økonomiske sone eller ervervstillatelse for innføring i merkeregisteret. Følgende fartøy er oppført:

a) Forbud nedlagt av Fiskeridirektoratet: 

 • Fartøy: Mumrinskiy
  • IMO-nummer: 8729509
  • Kalle-signal: UIPA
  • Flaggstat: Russland

b) Forbud i medhold av § 8. Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) og øvrige regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners IUU-liste: se oversikt på neafc.org.

Del 2

Det er for tiden ingen fartøy på denne listen.

Del 3

Det er for tiden ingen fartøy på denne listen.