Åpne data: elektronisk rapportering (ERS)

De åpne dataene inneholder ERS-data om havneavgang, fangst, havneanløp og omlastning som er rapportert av norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Det er et mål at forvaltningen så langt som mulig bidrar til åpenhet om data som blir samlet inn fra fiskerinæringen. Fiskeridirektoratet har åpnet opp ERS-dataene fordi de utgjør viktig miljøinformasjon om ressursene i havet som eies av fellesskapet i Norge. 

Per i dag blir det ikke lagt ut data samlet inn fra utenlandske fartøy.

Dataene som legges ut inneholder ikke personopplysninger.

Landingsmeldinger mottatt fra fartøy under 15 meter via ERS eller Kystfiskeappen er foreløpig ikke lagt ut. Her må mulige grensedragninger opp mot personvern avklares før dette eventuelt blir aktuelt.

Om elektronisk rapportering (ERS) 

Publisering og innsyn

Det er store mengder data som nå er åpne. Det vil være ressurskrevende å tilgjengeliggjøre de aktuelle dataene, og det vil derfor ta tid før prinsippet om åpenhet er fullt ut nådd. De første dataene som legges ut er i CSV-format. Etter hvert vil vi jobbe mot å legge ut tilrettelagte datasett i andre format som flere vil kunne lese og nyttiggjøre seg.

NFD har besluttet at det skal legges inn en forsinkelse på en måned for publisering av fangstmeldinger innrapportert gjennom ERS. 

Format

Filformat

Dataene er tilrettelagt i CSV-format (semikolonskilte tekstfiler) som pakkede filer.

Tegnkodeformat

Tegnkodeformatet som benyttes er UTF-8.

Digitaliseringsdirektoratet har utviklet felles retningslinjer for bruk av tegnsett: «Ved utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og i dialog med innbyggere og næringsliv, skal man benytte følgende standard: ISO/IEC 10646 representert ved UTF-8.» Hvorfor felles tegnsetting? (Difi)

Filstørrelsen vil kunne være for stor til at filene kan åpnes i Microsoft Excel eller Microsoft Access. I tillegg vil brukere kunne oppleve at Excel og Access har problemer å lese tegnkodeformatet UTF-8 korrekt, der karakterene æ, ø og å ikke vises som normalt. Det anbefales å bruke statistikk- eller databaseverktøy med tilstrekkelig kapasitet.

Tidsserie

Hver fil inneholder data fra ett år. For ERS inngår data fra og med 2011 i tidsserien. 

Datadokumentasjon

Dokumentasjon av dataene og oversikt over innholdet i filene

Daglig oppdaterte filer - 2024

Elektronisk rapportering fra havet (ERS - DEP ) - 2024 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS - POR ) - 2024 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS TRA) - 2024 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS DCA) - 2024 (CSV komprimert med Zip)

Meldingene som vises er DEP, DCA, POR, TRA for norske fartøy. 

Datafiler

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2023 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2022(CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2021(CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2020 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2019 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2018 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2017 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2016 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2015 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2014 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2013 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2012 (CSV komprimert med Zip)

Elektronisk rapportering fra havet (ERS) - 2011 (CSV komprimert med Zip)