Sjøkreps

Du kan fangste sjøkreps heile året. Les om reglane for reiskap, minstemål og sal av sjøkreps.

Fangsttider

Du kan fangste sjøkreps heile året.

Minstemål og djupn

Minstemål for sjøkreps er 13 cm i heile landet.

Sjøkreps skal målast fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midtre svømmelapp.

Det er tillate å måle Carapaxlengden på sjøkreps. Då må lengda frå bakerste ende av augeholet til bakerste kant av carapax målt midt oppe på ryggen vere 4 cm eller meir.

Det er ingen djupneavgrensing ved fangst av sjøkreps.

Tal på teiner 

Du kan bruke inntil 20 teiner per person og per fartøy. Det betyr at dersom fleire personar fiskar frå same båt, eller dersom éin person fiskar med fleire båtar, kan du uansett ikkje bruke meir enn 20 teiner.

Det er ikkje krav til inngangssperre eller fluktopningar for slike teiner. Men dersom du set teinene slik at dei truleg ikkje berre fangar fisk og sjøkreps, men også leppefisk, hummar eller krabbe, skal teinene vere utstyrte med fluktopningar og inngangssperre.

Krav til fluktopning og rømmingshol i teiner

Sal av sjøkreps

Du kan ikkje fritt selje sjøkreps. All omsetning av fisk og skaldyr skal skje gjennom eit salslag eller ein godkjent kjøpar. Ein person eller eit føretak kan ikkje omsette fangst for meir enn kroner 50 000 per kalenderår.

Sal av fangst