Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Utslipp

Utslipp av tungmetaller som sink, bly, kvikksølv og kadmium til sjø fra for eksempel metallurgisk industri kan være skadelig for dyr og mennesker. Ved søknader om industriutslipp til sjø er Fiskeridirektoratets interesse å sikre marint biologisk mangfold og fiskeri- og akvakulturinteressene i området.

Vår forvaltning må skje på et best mulig faglig grunnlag med vekt på føre-var-prinsippet og en økosystembasert tilnærming. I forvaltningen av store utslippssaker, må det tas hensyn til marint miljø, gyte- og oppvekstområder, fiskeområder, akvakulturområder, mattrygghet og sjømatnæring.

Fiskeridirektoratet gir uttalelse til Miljødirektoratet vedrørende søknader om industriutslipp til sjø som behandles etter forurensningsloven. I slike saker innhenter vi faglige råd fra Havforskningsinstituttet.

Utslipp fra gruveindustri kan skade fisken

Utslipp fra gruveindustri er av store dimensjoner og har store konsekvenser for marint liv og sjømatnæringene.

I Førdefjorden er det for eksempel søkt om et årlig utslipp i 50 år på 6 millioner tonn gruveavgang, hvorav 600 000–900 000 tonn er finfraksjon. Bunnen i deponiområdet vil som en følge av utslippet bli hevet med 150 meter. Det er også fare for partikkelspredning ut over grensene for deponiområdet som følge av havstrømmer.

Gruvepartikler kan være skadelig for fisk. De tidlige livsstadiene hos for eksempel torsk er mest utsatt for negativ påvirkning av gruvepartikler, fordi unge torskelarver spiser partikler av samme størrelse som finfraksjonen i gruveavgangen. Det er også vist at raudåte spiser slike partikler, med negative effekter for reproduksjonen av raudåta. Det kan igjen føre til redusert mattilbud for torsken som har raudåte og lignende arter som viktigste byttedyr.

For å binde gruvepartiklene slik at de synker raskere, bruker gruveindustrien et kjemisk middel kalt Magnafloc. Slike midler brukt i stort omfang, kan være skadelig for levende organismer.

Partikkelskyene har dessuten en skremmeeffekt på fisk.

Giftige metaller

Forurensning av kadmium, bly, kvikksølv og PCB i Sørfjorden i Hardanger har ført til at Mattilsynet har gitt kostholdsråd for området. I 2013 utvidet Mattilsynet kostholdsrådene for Sørfjorden på grunn av høye verdier av kvikksølv i brosme og blålange.

Kadmium er et tungmetall som er bioakkumulerende. Det betyr at det blir oppkonsentrert i næringskjeden. Små mengder kan føre til skade på lever, lunger, nyrer og skjelett. Det er også klassifisert som reproduksjonsskadelig.

Det er viktig at Miljødirektoratet setter strenge krav om at det blir investert i best mulig teknologi i produksjon og rensing for å få ned utslippene til sjø, og at bedriftene pålegges strenge tidsplaner for iverksettelse av slike tiltak.

Oppdatert: 08.03.2018