Havforvaltningsplaner

Norge er en havnasjon med mål om en helhetlig og økosystembasert forvaltning av marine ressurser og økosystemer.

I Faglig forum for norske havområder (miljodirektoratet.no) deltar Fiskeridirektoratet sammen med 11 andre etater, som alle bidrar med omfattende kunnskap om marin forvaltning. I tillegg deltar Overvåkningsgruppen, en rådgivende faggruppe i arbeidet med forvaltningsplanene.

Oppdatert faggrunnlag

havforum.no finner du informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene, blant annet det faglige grunnlaget i forbindelse med revisjon og oppdatering av planene.

Det er utarbeidet et vertøy som sammenstiller kartbasert kunnskap: Arealverktøyet

Faglig forum oversendte 30. april 2019 det faglige grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten og oppdatering av Norskehavet og Nordsjøen - Skagerrak til Klima- og miljødepartementet.