Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene - kyst

Det er et økt press på kystsonen i form av utbygging og utnytting av sjøarealene. Kunnskap om natur og leveområder i sjøen er derfor viktig for en god og helhetlig forvalting. Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene (kyst) gir sentrale bidrag til å øke denne kunnskapen.

Marine naturkart sammen med oversikter over ressurser, fiskeplasser, akvakultur, farleder og strømforhold er nødvendig grunnlag for statlig marin ressursforvaltning og kommunal- og fylkeskommunal arealplanlegging. Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold fremskaffer slik kunnskap, og er dermed en viktig premissgiver for videre bruk av marin natur og for kunnskapsformidling om miljøet langs kysten.

Kunnskapen dette programmet leverer om gyteområder for fjordtorsk (basert på Havforskningsinstituttets undersøkelser av eggtettheter), sammen med kart over gyteområder som Fiskeridirektoratet har utarbeidet i samråd med fiskere, er nødvendig for økt og bærekraftig bruk av kyst og fjorder.

Gjennom kartleggingen har det vært mulig å levere kunnskap om gyteområder for fjordtorsk og oppvekstområder for fisk (ålegress og tareskog), som myndighetene har tatt med i vurderingen av ulike arealinngrep i kystnære strøk.

Organisering og ansvarsfordeling

Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold på kyst finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Programmet har en styringsgruppe, der deltakende parter kommer fra Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet.

Den daglige innhentingen av data utføres av Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forskningsinstitusjonene skal innhente data om åtte naturtyper og nøkkelområder for utvalgte arter langs hele kysten. Dette er et unikt samarbeidsprosjekt, som Fiskeridirektoratet er stolt av å ha medvirket til, utviklet og deltatt i.

Havforskningsinstituttet har ansvar for nasjonal kartlegging av gytefelt for fjordtorsk og forekomster av kamskjell/haneskjell. Havforskningsinstituttet utfører også kartlegging av tareskog og ålegress i samarbeid med NIVA. NGU har ansvar for kartlegging av naturtypene israndavsetninger og skjellsand.

Kartleggingen er landsdekkende og gjennomføres fylkesvis. Ferdige kart publiseres i Fiskeridirektoratets kartløsning og i Miljødirektoratets Naturbase.

Naturtyper som kartlegges:

  • Større tareskogsforekomster
  • Israndavsetninger
  • Bløtbunnsområder i strandsonen
  • Ålegressenger og andre undervannsenger
  • Skjellsandforekomster

I tillegg kartlegges nøkkelområder for utvalgte arter. Disse er:

  • Østersforekomster
  • Større kamskjell- og haneskjellforekomster
  • Gyteområder for torsk
Oppdatert: 03.05.2016